Európske družstvo

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA A TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Založenie

SCE môže byť založené:

Krajina EÚ môže umožniť, aby sa spoločnosť, ktorej ústredie sa nenachádza v rámci EHP, podieľala na založení SCE za predpokladu, že:

Základné imanie

Základné imanie SCE tvorené podielmi jej členov musí byť najmenej 30 000 EUR. SCE môže mať obmedzený počet investujúcich členov. Títo členovia nevyužívajú služby družstva a majú obmedzené hlasovacie práva.

Dane

SCE má rovnaké daňové postavenie ako akákoľvek nadnárodná spoločnosť a musí preto platiť dane v krajinách, na území ktorých má trvalé sídlo.

Sídlo

Sídlo SCE sa môže premiestniť do inej krajiny EÚ bez toho, aby to viedlo k zrušeniu SCE alebo k vzniku novej spoločnosti. Sídlo a ústredie sa musia nachádzať na rovnakom mieste.

Zrušenie, likvidácia, platobná neschopnosť a zastavenie platieb

SCE sa môže zrušiť na základe:

V prípadoch likvidácie, platobnej neschopnosti alebo zastavenia platieb, SCE podlieha právnym predpisom krajiny, v ktorej má svoje sídlo.

Účasť zamestnancov na riadení

V každom SCE sa musia zaviesť mechanizmy účasti zamestnancov na riadení (informovanie, prerokovanie a účasť). Pri stanovení týchto mechanizmov sa na SCE uplatňujú vnútroštátne pravidlá krajiny, v ktorej sa nachádza jeho ústredie. Týka sa to SCE založených:

Správa

Zo správy Komisie z roku 2012, ktorá vychádzala z verejných konzultácií, vyplynulo, že sa založilo relatívne málo SCE. Komisia sa zaviazala, že sa spýta zainteresovaných strán, či by sa stanovy mali zjednodušiť a akým spôsobom.

V rámci konferencie predsedníctva EÚ na Cypre počas Medzinárodného roka družstiev v roku 2012 sa rozhodlo nepristúpiť k žiadnym zmenám nariadenia a namiesto toho hľadať dôvody nedostatočného uplatňovania stanov SCE zo strany trhových subjektov.

Pracovná skupina

Pracovná skupina pre družstvá sa zriadila v roku 2013 s cieľom posúdiť osobitné potreby podnikov v právnej forme družstva v súvislosti so širokým spektrom otázok, ako napríklad vhodný regulačný rámec EÚ, určenie prekážok na vnútroštátnej úrovni a internacionalizácia družstiev. (Pozri správu o diskusiách v rámci pracovnej skupiny a zápisnicu zo zasadnutia).

ODKEDY SA NARIADENIE A SMERNICA UPLATŇUJÚ?

Smernica sa uplatňuje od 18. augusta 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. augusta 2006.

Nariadenie sa uplatňuje od 18. augusta 2006.

KONTEXT

Európske družstvo

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1435/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25 – 36)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) [COM(2012) 72 final z 23. februára 2012]

Posledná aktualizácia 16.03.2016