Stanovy európskej spoločnosti

Európska spoločnosť (SE) je právna štruktúra, ktorá umožňuje spoločnosti pôsobiť v rôznych členských štátoch Európskej úni (EÚ) podľa jedných stanov, ktoré sú vymedzené právnymi predpismi EÚ a spoločné pre všetky členské štáty EÚ.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE).

Smernica Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení.

SÚHRN

Stanovy európskej spoločnosti boli prijaté v roku 2001 a účinnosť nadobudli v roku 2004, t. j. približne tridsať rokov po prvom návrhu Komisie. Nariadenie (ES) č. 2157/2001, ktorým sa stanovy vytvorili (nariadenie o európskej spoločnosti) bolo doplnené smernicou č. 2001/86/ES (smernica o európskej spoločnosti), v ktorej sa stanovujú pravidlá účasti zamestnancov na riadení európskej spoločnosti, a uznáva sa tak ich postavenie a úloha v podniku.

Vytvorením tejto štruktúry EÚ uľahčila pôsobenie spoločností, ktoré si želajú rozšíriť svoj podnik na úrovni Spoločenstva.

Spoločné uplatňovanie nariadenia o európskej spoločnosti a vnútroštátnych právnych predpisov

Európska spoločnosť, ktorá má sídlo v jednom z členských štátov EÚ, sa riadi:

Pravidlá založenia európskej spoločnosti

Európska spoločnosť je zriadená z najmenej dvoch spoločností, ktoré pochádzajú z rôznych členských štátov EÚ, z čoho predovšetkým vyplýva, že ju nemožno vytvoriť bez existujúceho základu. Jej základné imanie musí byť najmenej 120 000 EUR a môže sa zriadiť týmito spôsobmi:

Druh zriadenia

Druh spoločnosti

Povinné kritériá

Zlúčenie (s cieľom zriadiť európsku spoločnosť)

Akciové spoločnosti

Najmenej dve spoločnosti musia pochádzať z rôznych členských štátov EÚ

Zriadenie európskej holdingovej spoločnosti

Akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným

Najmenej dve spoločnosti musia pochádzať z rôznych členských štátov EÚ alebo musia mať dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inom členskom štáte EÚ najmenej dva roky

Zriadenie európskej dcérskej spoločnosti

Spoločnosti, podniky alebo iné právne subjekty

Najmenej dve spoločnosti musia pochádzať z rôznych členských štátov EÚ alebo musia mať dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inom členskom štáte EÚ najmenej dva roky

Prevod

Akciová spoločnosť

Spoločnosť musí mať najmenej dva roky dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte

Európska spoločnosť môže navyše vytvoriť jednu alebo viacero dcérskych spoločností, ktoré sú takisto európske spoločnosti.

Sídlo európskej spoločnosti musí byť miesto, na ktorom sa nachádza ústredná správa, a teda skutočné stredisko činností. Európska spoločnosť však môže presunúť svoje sídlo v rámci EÚ bez potreby rozpustenia pôvodnej spoločnosti a vytvorenia novej spoločnosti.

Zápis a likvidácia európskej spoločnosti sa informatívne zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Dve možnosti organizačnej štruktúry

Stanovy európskej spoločnosti sa môžu vzťahovať na dva rôzne systémy:

Nedostatočná daňová harmonizácia

Európske spoločnosti podliehajú daniam a poplatkom vo všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých majú zriadené správne strediská.

Účasť zamestnancov na riadení európskej spoločnosti

Žiadna európska spoločnosť nemôže byť zriadená bez zvolenia určitého vzorca účasti zamestnancov na riadení prostredníctvom dohody medzi riadením a samotnými zamestnancami. Táto dohoda musí povinne obsahovať informačné a konzultačné postupy, a ak je to vhodné, ustanovenia o účasti zamestnancov na činnosti riadiacich orgánov európskej spoločnosti. Táto účasť je však povinná len v prípade, že ju zamestnanci využívali pred vytvorením európskej spoločnosti.

Ak zmluvné strany nevedia dosiahnuť uspokojivú dohodu, uplatňuje sa súbor štandardných zásad uvedených v prílohe k smernici.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 2157/2001

8. októbra 2004

-

Ú. v. EÚ L 294, 10.11.2001

Smernica 2001/86/ES

10. novembra 2001

8. októbra 2004

Ú. v. EÚ L 294, 10.11.2001

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 885/2004

1. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004

Nariadenie (ES) č. 1791/2006

1. januára 2007

-

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) [KOM(2010) 676 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 30.06.2014