Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 2137/85 – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

EZHZ musí byť vytvorené v súlade s pravidlami, ktoré sú opísané ďalej v texte.

Účel

Účelom zoskupenia je uľahčiť alebo rozvíjať hospodársku činnosť svojich členov prostredníctvom zoskupovania zdrojov, činností alebo zručností. Takto sa majú dosiahnuť lepšie výsledky, ako keby členovia konali sami.

Zloženie

Zamestnanci

EZHZ nesmie zamestnávať viac ako 500 osôb.

Zverejnenie založenia a rozpustenia

Po založení alebo rozpustení zoskupenia sa musí uverejniť oznámenie v Úradnom vestníku EÚ.

Sídlo

Sídlo zoskupenia sa musí nachádzať v EÚ. Môže sa presunúť z jednej krajiny EÚ do druhej, pokiaľ sú splnené určité podmienky.

Hlasovacie práva a orgány

Každý člen EZHZ má jeden hlas, no v zakladacej zmluve sa môže určitým členom prideliť viac ako jeden hlas, pokiaľ žiadny jednotlivý člen nemá väčšinu hlasov. V nariadení sú uvedené rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať jednomyseľne.

EZHZ musí mať najmenej dva orgány:

Konatelia zastupujú a zaväzujú EZHZ voči tretím stranám, a to aj v takých prípadoch, kedy prekročili svojim konaním rozsah účelov zoskupenia.

Zisky

Účelom zoskupenia nie je dosahovanie vlastného zisku. Zisky EZHZ sa považujú za zisky členov a rozdelia sa medzi nich v pomere ustanovenom v zakladateľskej zmluve alebo, ak takéto ustanovenie neexistuje, rovným dielom. Hospodársky výsledok EZHZ je zdaniteľný len prostredníctvom jeho členov.

Neobmedzené, spoločné a nerozdielne ručenie

V protiváhe k zmluvnej slobode, ktorá tvorí základ EZHZ a k skutočnosti, že členovia nemusia poskytnúť minimálnu výšku vlastného imania, majú všetci členovia EZHZ neobmedzenú, spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za jeho dlhy.

KONTEXT

Toto nariadenie reaguje na potrebu harmonického rozvoja hospodárskej činnosti v celej EÚ a zriadenia jednotného trhu, ktorý ponúka obdobné podmienky ako vnútroštátny trh.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EHZH) (Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1 – 9)

Posledná aktualizácia 20.06.2016