Ponuky na prevzatie spoločností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/25/ES o ponukách na prevzatie

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej opatrenia na koordináciu právnych predpisov, nariadení, správnych pravidiel, kódexov a ďalších pravidiel krajín EÚ týkajúcich sa ponúk na prevzatie*.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 20. mája 2006.

* HLAVNÉ POJMY

Ponuka na prevzatie: verejná ponuka na nadobudnutie všetkých alebo časti cenných papierov spoločnosti.

Cenné papiere: akcie na majiteľa, ktoré majiteľovi dávajú hlasovacie práva v spoločnosti.

Cieľová spoločnosť: spoločnosť, ktorá je predmetom ponuky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12 – 23)

Následné zmeny smernice 2004/25/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 16.11.2016