Nápravná časť – postup pri nadmernom schodku

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 – urýchľovanie a objasňovanie vykonania postupu pri nadmernom schodku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Pakt stability a rastu (SGP) je základným kameňom rozpočtovej disciplíny EÚ. Nápravná časť paktu upravuje postup pri nadmernom schodku (EDP), v ktorom sa presadzuje rýchla náprava nadmerne vysokých deficitov verejných financií alebo nadmerne vysokého verejného dlhu.

Cieľom nariadenia je objasniť a urýchliť postup pri EDP podľa článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Keď niektorá krajina EÚ nebude rešpektovať rozpočtovú disciplínu požadovanú Paktom stability a rastu, môže sa na ňu uplatniť postup pri nadmernom schodku, ktorý zahŕňa niekoľko krokov.

HLAVNÉ BODY

Začatie postupu

Podľa Paktu stability a rastu sa postup pri nadmernom schodku spúšťa na základe kritérií deficitu a dlhu:

Fázy postupu

Sankcie

V prípade nezníženia schodku sa uložia sankcie. V prípade krajín eurozóny sa tieto sankcie ukladajú postupne, počínajúc:

Okrem toho sa na všetky krajiny EÚ (okrem Spojeného kráľovstva) môže uplatniť pozastavenie záväzkov alebo platieb zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Postihy sa ukladajú aj v prípade manipulovania so štatistikami.

Systém hlasovania

Rozhodnutia o väčšine sankcií v rámci postupu pri nadmernom schodku sa prijímajú podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. To znamená, že pokuta sa považuje za prijatú, pokiaľ Rada nerozhodne kvalifikovanou väčšinou o jej zamietnutí.

Okrem toho 25 krajín, ktoré podpísali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe, súhlasilo s uplatňovaním hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou už v skoršej fáze v postupu, napríklad pri rozhodovaní o tom, či sa na krajinu EÚ uplatní postup pri nadmernom schodku.

Flexibilita Paktu stability a rastu

V januári 2015 Komisia vydala oznámenie s usmernením pre krajiny EÚ o tom, ako čo najlepšie využiť flexibilitu v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu, s cieľom podporiť účinné vykonávanie štrukturálnych reforiem, posilniť investície a lepšie zohľadniť hospodársku situáciu v jednotlivých krajinách EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1467/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1 – 7)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel paktu stability a rastu [COM(2015) 12 final z 13. januára 2015]

Posledná aktualizácia 22.02.2016