Dohľad nad rozpočtovými politikami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 – posilnenie dohľadu nad stavmi rozpočtov a dohľad nad hospodárskymi politikami a ich koordinácia

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík

Strednodobé rozpočtové ciele

Mnohostranný dohľad – programy stability a konvergenčné programy

Preskúmanie programov stability a konvergenčných programov

Predchádzanie nadmernému schodku – mechanizmus včasného varovania

Usmernenie Európskej komisie

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 1998.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1 – 5)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1466/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1 – 7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 zo 16. novembra 2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8 – 11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25 – 32)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33 – 40)

Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41 – 47)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1 – 10)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11 – 23)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu [COM(2015) 12 final z 13. januára 2015]

Posledná aktualizácia 18.04.2017