Vnútorný trh a štátna pomoc – služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

V nariadení o záväzku vyplývajúcom zo služieb vo verejnom záujme sa stanovuje:

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa uplatňuje na služby vo verejnom záujme v autobusovej a železničnej osobnej doprave. Krajiny EÚ ho však môžu uplatňovať aj na služby vo verejnom záujme v osobnej vnútrozemskej vodnej doprave a doprave vo vnútroštátnych morských vodách.

Zmluvy o službách vo verejnom záujme a všeobecné pravidlá

Zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v odvetví železničnej dopravy

Toto nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) 2016/2338 tak, že bola zavedená zásada zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme na základe verejnej súťaže aj v odvetví železničnej dopravy, ktoré bolo predtým vylúčené. S cieľom umožniť orgánom a poskytovateľom, aby sa prispôsobili novým pravidlám, boli povolené dlhé prechodné obdobia.

Priame zadávanie zmlúv v oblasti železničnej dopravy je stále možné za výnimočných a podrobne vymedzených okolností, najmä v prípade, že:

Prechodné obdobie

Nepodmienené priame zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave už nebude možné od 25. decembra 2023.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. decembra 2009, okrem článku 5 o zadávaní zmlúv o službách vo verejnom záujme, ktorý sa uplatňuje od 3. decembra 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1 – 13)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1370/2007 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374)

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie o výkladových usmerneniach týkajúcich sa nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 92, 29.3.2014, s. 1 – 21)

Posledná aktualizácia 01.10.2019