Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2007/339/ES o Dohode o leteckej doprave medzi EÚ a jej členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Prístup na trh – dopravné práva a obchodné/prevádzkové záležitosti

Prístup na trh – vlastnícky podiel a kontrola

Regulačná spolupráca

Dohodou sa takisto posilňuje spolupráca medzi dvomi stranami v týchto oblastiach.

Dohoda obsahovala aj jasný plán s vymedzením otvoreného zoznamu „bodov prioritného záujmu“ pre rokovania o dohode v rámci druhej etapy.

Dohoda v rámci druhej etapy

Ďalšie rokovania medzi EÚ a USA sa začali v roku 2008 a viedli k podpisu dohody v rámci druhej etapy v roku 2010. Tento protokol stavia na prvej dohode a pokrýva dodatočné investície a možnosti prístupu na trh. Ďalej sa ním posilňuje rámec spolupráce v regulačných oblastiach, ako je bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, sociálne hľadiská a predovšetkým životné prostredie, v súvislosti s ktorým sa obe strany dohodli na vyhradenom Spoločnom vyhlásení o životnom prostredí.

Nórsko a Island pristúpili k dohode v roku 2011.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 25. apríla 2007. V článku 25 Dohody o leteckej doprave, ktorý sa týka predbežného vykonávania, sa uvádza, že strany súhlasia, že ju budú vykonávať od 30. marca 2008.

KONTEXT

Do roku 2007 sa vzťahy v leteckej doprave s USA riadili bilaterálnymi dohodami medzi krajinami EÚ a USA. Už 16 krajín EÚ zaviedlo dohody o „otvorenom nebi“. Tento roztrieštený prístup sa však ukázal ako prekážka, keďže bránil dokončeniu skutočného jednotného trhu.

V roku 2002 Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudky vo veciach, ktoré mu predložila Európska komisia (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98). Spresnilo sa v nich rozdelenie vonkajších právomocí medzi EÚ a krajinami EÚ a vyjasnili sa určité otázky týkajúce sa slobody usadenia.

Komisia vďaka nim získala povolenie rokovať o dohode o leteckej doprave s USA, ktorá sa uplatňovala na EÚ ako celok.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Práva podľa 3. slobody: v súvislosti s pravidelnými medzinárodnými leteckými službami ide o právo alebo privilégium, ktoré udeľuje jedna krajina druhej, vykladať na území prvej krajiny dopravu z domovskej krajiny leteckého dopravcu.

Práva podľa 4. slobody: v súvislosti s pravidelnými medzinárodnými leteckými službami ide o právo alebo privilégium, ktoré udeľuje jedna krajina druhej, nakladať na území prvej krajiny dopravu smerujúcu do domovskej krajiny leteckého dopravcu.

Práva podľa 5. slobody: v súvislosti s pravidelnými medzinárodnými leteckými službami ide o právo alebo privilégium, ktoré udeľuje jedna krajina druhej, vykladať a nakladať na území prvej krajiny dopravu pochádzajúcu z krajiny mimo EÚ alebo smerujúcu do krajiny mimo EÚ.

Práva podľa 7. slobody: v súvislosti s pravidelnými medzinárodnými leteckými službami ide o právo alebo privilégium, ktoré udeľuje jedna krajina druhej, prepravovať dopravu medzi územím krajiny, ktorá udeľuje právo, a akoukoľvek krajinou mimo EÚ. V tejto súvislosti sa nevyžaduje, aby služba bola prepojená alebo aby bola rozšírením akejkoľvek služby z/do domovskej krajiny leteckého dopravcu.

Spoločný európsky letecký priestor: jeho súčasťou sú krajiny EÚ, Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Dočasná misia Organizácie Spojených národov v Kosove, Island, Nórsko a Srbsko.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 2007/339/ES z 25. apríla 2007 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 1 – 3)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 2010/465/EÚ z 24. júna 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 1 – 2)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaná 25. a 30. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 3 – 19)

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, zasadajúcich v Rade 2011/708/EÚ zo 16. júna 2011 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie a o podpise a predbežnom vykonávaní Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2011, s. 1 – 2)

Posledná aktualizácia 18.12.2016