Nová generácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY O SPOLOČNOM PODNIKU SESAR

Doposiaľ spoločný podnik SESAR zaznamenal tieto úspechy:

Od roku 2014 sa výskumný a inovačný program spoločného podniku SESAR zameriava na tieto oblasti:

Financovanie

Príspevok EÚ na fázu rozvoja SESAR je 700 miliónov EUR v rámci programu TEN-T a 7. rámcového programu, ktoré sú doplnené o 585 miliónov EUR z programu Horizont 2020. V záujme zohľadnenia obdobia vykonávania programu Horizont 2020 sa všetky výzvy na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku SESAR musia zverejniť do 31. decembra 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 3. marca 2007.

KONTEXT

V nariadení Rady (ES) č. 219/2007sa zriadil spoločný podnik SESAR. Nariadenie bolo dvakrát pozmenené, v roku 2008 (nariadenie (ES) č. 1361/2008) a znova v roku 2014 (nariadenie (EÚ) č. 721/2014), keď sa trvanie spoločného podniku SESAR predĺžilo do roku 2024.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 219/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 08.02.2016