Poplatky za roaming v rámci Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 – roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10 – 35)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 531/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Tento konsolidovaný text slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 46 – 62)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1 – 18)

Posledná aktualizácia 08.02.2018