Bezpečnosť námornej dopravy: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Cieľom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) je zabezpečiť vysokú, jednotnú a účinnú úroveň námornej ochrany a bezpečnosti v Európskej únii (EÚ). Takisto má zabraňovať znečisťovaniu a riešiť znečisťovanie z lodí alebo znečisťovanie spôsobené zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu na mori.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra.

SÚHRN

Cieľom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) je zabezpečiť vysokú, jednotnú a účinnú úroveň námornej ochrany a bezpečnosti v Európskej únii (EÚ). Takisto má zabraňovať znečisťovaniu a riešiť znečisťovanie z lodí alebo znečisťovanie spôsobené zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu na mori.

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa zriaďuje EMSA, ktorej sídlo je v Lisabone. Agentúra poskytuje technickú pomoc a podporu Európskej komisii (EK) a krajinám Európskej únie (EÚ), pokiaľ ide o rozvoj, vykonávanie a hodnotenie právnych predpisov EÚ v oblasti námornej ochrany, bezpečnosti a znečistenia.

KĽÚČOVÉ BODY

EMSA má hlavné a podporné úlohy.

Hlavné úlohy sú:

pomoc pri prípravných prácach na aktualizácii a vývoji príslušných právnych predpisov EÚ;

návštevy a inšpekcie v krajinách EÚ s cieľom účinného vykonávania príslušných záväzných právnych aktov EÚ;

výcvikové činnosti a technická pomoc vnútroštátnym správcom;

podpora zásahov v prípade znečistenia spôsobeného loďami alebo zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu na mori (EMSA poskytuje prevádzkovú pomoc len na žiadosť dotknutej krajiny).

EMSA takisto prevádzkuje európske dátové centrum LRIT (systém identifikácie a sledovania lodí na veľkú vzdialenosť Európskej únie) a monitorovací a informačný systém EÚ pre lodnú dopravu (SafeSeaNet). Agentúra môže takisto poskytovať prevádzkovú podporu, pokiaľ ide o vyšetrovania v prípade úmrtí alebo vážnych zranení.

Podporné úlohy

EMSA preberá zodpovednosť za tieto úlohy len v prípade, že vytvárajú značnú pridanú hodnotu a predchádzajú duplicitnému úsiliu a nezasahujú do práv a povinností krajín EÚ. Tieto úlohy sa týkajú environmentálnych záležitostí, programu monitorovania Zeme GMES (súčasný Copernicus) a vnútrozemských vodných ciest.

Návštevy a inšpekcie EMSA

EMSA navštevuje krajiny s cieľom pomôcť EK a vnútroštátnym správnym orgánom kontrolovať účinné vykonávanie pravidiel EÚ a zabezpečovať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti. Agentúra vykonáva inšpekcie v klasifikačných spoločnostiach, ako aj v tretích krajinách, pokiaľ ide o výcvik a kvalifikáciu námorníkov.

Štruktúra

EMSA je orgán EÚ s právnou subjektivitou. Jej zamestnanci sa skladajú z pracovníkov najatých agentúrou a pracovníkov EÚ a úradníkov dočasne pridelených alebo delegovaných agentúre z krajín EÚ. Predsedá jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinnosti celkom nezávislý.

Jeho správnu radu tvoria zástupcovia EK a každej krajiny EÚ, ktorí majú hlasovacie právo. Tvoria ho aj zástupcovia z Nórska a Írska a odborníci zo štyroch námorných sektorov, ktorí nemajú hlasovacie právo. Funkčné obdobie je 5 rokov a môže sa raz predĺžiť.

Rozpočet

V nariadení (EÚ) č. 911/2014 sa ustanovuje viacročný plán financovania činností boja proti znečisťovaniu vo výške 160,5 milióna EUR na obdobie 2014 - 2020. Celkový rozpočet EMSA tvorí hlavný príspevok z rozpočtu EÚ a dodatočné príspevky z krajín mimo EÚ zapojených do fungovania tejto agentúry. Agentúra môže takisto spoplatňovať publikácie, výcviky a akékoľvek ďalšie služby, ktoré poskytuje.

KONTEXT

Pri dvoch nehodách (Erika v roku 1999 a Prestige v roku 2002) došlo k úniku ropy do európskych vôd. Obe spôsobili závažné environmentálne a hospodárske škody na francúzskom a španielskom pobreží. To urýchlilo zriadenie agentúry EMSA v roku 2003 s cieľom zaistiť, aby bola Európa pripravená na únik ropy veľkého rozsahu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1406/2002

25. augusta 2002

-

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1 - 9.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1644/2003

1. októbra 2003

-

Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 10 - 12

Nariadenie (ES) č. 724/2004

19. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 1 - 5

Nariadenie (ES) č. 2038/2006

31. decembra 2006

-

Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1 - 4

Nariadenie (EÚ) č. 100/2013

1. marca 2013

-

Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 30 - 40.

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1406/2002 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2014 z 23. júla 2014 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 115 - 120).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57 - 100).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Úradný vestník EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11 - 21).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10 - 27).

Posledná aktualizácia: 04.01.2015