Monitorovací a informačný systém EÚ pre námornú dopravu

Týmto právnym predpisom Európskej únie (EÚ) sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu. Jeho cieľom je zlepšiť námornú bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu prístavov a námornej dopravy, ochranu životného prostredia a pripravenosti na boj proti jeho znečisťovaniu. Systém zároveň umožňuje výmenu a sprístupňovanie ďalších informácií, ktoré uľahčujú efektívnu námornú premávku a prepravu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS.

SÚHRN

Týmto právnym predpisom Európskej únie (EÚ) sa zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu. Jeho cieľom je zlepšiť námornú bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu prístavov a námornej dopravy, ochranu životného prostredia a pripravenosti na boj proti jeho znečisťovaniu. Systém zároveň umožňuje výmenu a sprístupňovanie ďalších informácií, ktoré uľahčujú efektívnu námornú premávku a prepravu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa zriaďuje systém monitorovania európskych vôd a brehov - námorný dozor a situačná informovanosť (pozície plavidiel), ktorý pomáha krajinám EÚ plniť svoje prevádzkové úlohy.

S cieľom skvalitniť situačnú informovanosť v námornej oblasti a poskytnúť úradom na mieru šité riešenie sa tento právny predpis zmenil smernicou Komisie 2014/100/EÚ. Umožňuje integrovať údaje získané prostredníctvom systému Európskej únie na výmenu námorných informácií [SafeSeaNet (SSN)] s údajmi získanými z iných monitorovacích a sledovacích systémov EÚ, ako je napríklad systém CleanSeaNet, ako aj z externých systémov [napr. satelitných automatických identifikačných systémov (AIS)].

Stanovujú sa v nej povinnosti krajín EÚ, námorných úradov, zasielateľov, operátorov lodí a kapitánov lodí.

HLAVNÉ BODY

Predpis sa vzťahuje na všetky lode s hrubou priestornosťou 300 ton a viac, a to bez ohľadu na to, či prepravujú nebezpečný tovar, s výnimkou:

vojnových lodí;

rybárskych lodí, tradičných lodí a rekreačných plavidiel s dĺžkou menšou než 45 metrov;

zásobníkov paliva do 1 000 ton.

Požiadavky kladené na operátorov lodí plávajúcich do prístavov EÚ

Cez vnútroštátne kontaktné miesto majú (od 1. júna 2015) povinnosť oznamovať určité údaje (identifikácia lode, celkový počet osôb na palube, prístav určenia, predpokladaný čas príchodu atď.).

Vybavenie a inštalácie

Lode vstupujúce do prístavu krajiny EÚ musia byť vybavené:

automatickým identifikačným systémom a

systémom zaznamenávania plavebných dát (VDR) („čiernou skrinkou“), ktorý uľahčuje vyšetrovanie v prípade nehody.

Krajiny EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) musia mať prijímače AIS a musia prepojiť vnútroštátne kontaktné miesto/vnútroštátne systémy SSN s centrálnym systémom SSN.

Nebezpečný alebo znečisťujúci tovar na palube lodí

Zasielatelia musia takýto tovar pred prevzatím na palubu oznámiť operátorovi.

Operátor, agent alebo kapitán lode musí príslušnému orgánu ohlásiť aj všeobecné údaje, ako napríklad identifikáciu lode a údaje, ktoré poskytol zasielateľ.

Monitorovanie rizikových lodí a zásah v prípade udalostí a nehôd

Orgány musia informovať príslušné krajiny EÚ o lodiach, ktoré:

sa v minulosti podieľali na udalostiach alebo nehodách na mori;

porušili oznamovacie a ohlasovacie povinnosti;

úmyselne vypustili znečisťujúce látky alebo

ktorým bol odmietnutý prístup do prístavov.

Kapitán lode musí bezodkladne ohlásiť:

každú udalosť alebo nehodu, ktorá má vplyv na bezpečnosť lode;

každú udalosť alebo nehodu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť lodí;

každú situáciu, ktorá môže viesť k znečisteniu vôd alebo pobrežia krajiny EÚ;

všetky spozorované plávajúce škvrny na mori spôsobené znečisťujúcimi látkami a kontajnermi alebo obalmi.

Útočište

Všetky krajiny EÚ/EHP musia vypracovať plány pobytu lodí v núdzi v útočišti. Zároveň sa musia pravidelne stretávať pre potreby výmeny skúseností a prijímania spoločných opatrení na zlepšenie.

Zhoda

Krajiny EÚ musia kontrolovať činnosť svojich informačných systémov a zaviesť systém finančných sankcií, ktoré budú odrádzať od nedodržiavania požiadaviek smernice.

Správa

Systém vytvorili a spravujú Európska komisia a krajiny EÚ/EHP. Za technickú prevádzku zodpovedá Európska námorná bezpečnostná agentúra.

KONTEXT

Táto smernica je neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ v oblasti námornej bezpečnosti. Systém a platforma nielenže prispievajú k zachovaniu bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a udržateľnosti, ale zohrávajú zásadnú úlohu aj pri vytváraní európskeho námorného priestoru bez prekážok - Európskeho priestoru námornej dopravy.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín implementácie v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/59/EC

5. august 2002

5. február 2004

Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10 - 27

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/17/ES

31. máj 2009

31. november 2010

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 101 - 113

Smernica Komisie 2011/15/EÚ

16. marec 2011

16. marec 2012

Ú. v. EÚ L 49, 24.2.2011, s. 33 - 36

Smernica Komisie 2014/100/EÚ

18. november 2014

18. november 2015

Ú. v. EÚ L 308, 29.10.2014, s. 82 - 87

Posledná aktualizácia: 23.04.2015