Prístavné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Posilňuje sa ňou dostupnosť a využívanie prístavných zberných zariadení na lodný odpad a zvyšky nákladu.

Takisto sa v nej stanovuje vynucovací režim, ktorého súčasťou je systém inšpekcií a výmeny informácií.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na:

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby prístavné zberné zariadenia:

Zber a spracovanie odpadu

V každom prístave musí byť zostavený plán zberu a spracovania odpadu. Tieto plány musí schváliť a posúdiť príslušná krajina EÚ. Plány sa musia opätovne schváliť najmenej každé tri roky.

Oznámenie

Kapitáni lodí (iných než rybárske lode a rekreačné lode, ktoré môžu prepravovať najviac 12 cestujúcich), ktoré plávajú do prístavu EÚ, musia oznámiť určité informácie, ako sú:

Vyloženie

Lodný odpad musí byť vyložený do prístavného zberného zariadenia pred opustením prístavu EÚ, pokiaľ kapitán nepreukáže, že na plavidle je vymedzená dostatočná skladovacia kapacita na doplávanie do plánovaného prístavu, v ktorom sa odpad vyloží. Aj v tomto prípade však krajina EÚ môže od lodí vyžadovať, aby vyložili svoj odpad pred opustením prístavu, ak má opodstatnené dôvody domnievať sa, že:

Inšpekcie

Platí povinnosť skontrolovať najmenej 25 % lodí, ktoré sú prevádzkované v prístave EÚ. Krajiny EÚ musia venovať osobitnú pozornosť lodiam, ktoré:

Poplatky za odpad

Prístavy musia zriadiť systémy náhrady nákladov s cieľom podporovať vyloženie odpadu na súši a odrádzať od vyhadzovania odpadu do mora. Všetky lode, ktoré plávajú do prístavu EÚ, budú znášať veľkú časť nákladov (stanovená na 30 % Európskou komisiou) bez ohľadu na skutočné použitie zariadení. Poplatky sa môžu odlišovať v závislosti od kategórie, typu a veľkosti lode. Poplatky sa môžu znížiť, ak kapitán lode môže preukázať, že loď z dôvodov environmentálneho manažmentu, konštrukcie, vybavenia a prevádzky produkuje znížené množstvo lodného odpadu.

Vykonávanie

V konečnej hodnotiacej štúdii o vykonávaní smernice, ktorú Komisia zverejnila v roku 2015, sa zistilo, že vykonávanie bolo čiastočne účinné, efektívne a jednotné. Vymedzilo sa tiež niekoľko otázok, ktoré by sa mohli riešiť pri preskúmaní smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 28. decembra 2000. Krajiny EÚ ju mali začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 28. decembra 2002.

KONTEXT

Ochranu morského prostredia možno posilniť prostredníctvom zníženia vypúšťania lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 332, 28.12.2000, s. 81 – 90)

Následné zmeny smernice 2000/59/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 24.02.2016