Práva cestujúcich v EÚ pri odmietnutí nástupu do lietadla, meškaní alebo zrušení letu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich stanovením spoločných pravidiel systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

HLAVNÉ BODY

Toto nariadenie sa vzťahuje:

Podmienkou je, aby cestujúci mali potvrdenú rezerváciu na príslušný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu sa dostavili na odbavenie vo vopred určenom čase alebo, ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu. Nariadenie ustanovuje minimálne práva cestujúcich v týchto situáciách:

Nevzťahuje sa na cestujúcich, ktorí cestujú:

Odmietnutie nástupu do lietadla

Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu. Ak nie je počet dobrovoľníkov dostatočný, aby umožnil nástup do lietadla zostávajúcim cestujúcim, letecký dopravca môže potom odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla proti ich vôli, pričom im musí poskytnúť náhradu.

Leteckí dopravcovia dávajú prednosť osobám so zníženou pohyblivosťou a všetkým osobám, ktoré ich sprevádzajú.

V prípade zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla majú dotknutí cestujúci právo na:

Meškanie

Nariadenie zavádza režim troch hladín náhrad a pomoci:

V návrhu na začatie prejudiciálneho konania (spojené veci C-402/07 a C-432/07) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že cestujúci, ktorí dosiahnu svoje konečné cieľové miesto tri alebo viac hodín po plánovanom čase príletu, môžu (tak ako cestujúci, ktorých lety sú zrušené) uplatňovať nárok na paušálnu náhradu od leteckej spoločnosti, pokiaľ príčinou meškania neboli mimoriadne okolnosti. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa situácia cestujúcich, ktorých lety majú meškanie, a tých, ktorých lety sú „v poslednej možnej chvíli“ zrušené, musí považovať z hľadiska uplatnenia ich práva na náhradu za porovnateľnú, pretože títo cestujúci sú vystavení podobnej nepríjemnosti, a to strate času.

Zrušenie

V prípade zrušenia letu sa príslušným cestujúcim musí poskytnúť:

Náhrada

Náhrada sa vypláca v prípade, že cestujúci nebol informovaný o zrušení letu s dostatočným predstihom. Nemusí sa však vyplatiť, ak dopravca preukáže, že príčinou zrušenia letu sú mimoriadne okolnosti, ktorým nebolo možné zabrániť ani prijatím všetkých primeraných opatrení.

Zvýšenie a zníženie triedy

Ak letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, do siedmich dní cestujúcemu uhradí:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. februára 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1 – 8)

SÚVISIACI DOKUMENT

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. novembra 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon a Alana Sturgeon proti Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) a Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz proti Air France SA (C-432/07). Návrhy na začatie prejudiciálneho konania: Bundesgerichtshof – Nemecko a Handelsgericht Wien – Rakúsko. Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Články 2 písm. l), 5, 6 a 7 – Pojmy „meškanie“ a „zrušenie“ letu – Právo na náhradu v prípade meškania – Pojem „mimoriadne okolnosti“. Spojené veci C-402/07 a C-432/07.

Posledná aktualizácia 02.06.2020