Povolenie na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby

Táto smernica predstavuje právny rámec na zabezpečenie slobody poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb v celej Európskej únii.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)

SÚHRN

Smernica o povolení je súčasťou tzv. telekomunikačného balíka, ktorý spolu s ďalšími štyrmi smernicami (rámec, prístup, univerzálne služby a súkromie a elektronické komunikácie) vymedzuje regulačný rámec s cieľom zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť odvetvia elektronických komunikačných sietí a služieb.

V roku 2009 bol telekomunikačný balík pozmenený nariadením o lepšej regulácii a smernicami o právach občanov, ako aj zriadením Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Pôsobnosť, účel a všeobecná zásada

Smernica sa vzťahuje na povolenia pre všetky elektronické komunikačné siete a služby, či už sa poskytujú verejnosti alebo nie. Uplatňuje sa na poskytovanie práv na používanie rádiových frekvencií tam, kde takéto používanie vyžaduje poskytnutie elektronického komunikačného sieťového systému alebo služby, obyčajne za odmenu.

Cieľom je harmonizovať trh elektronických komunikačných sietí a služieb obmedzením regulácie na striktné minimum.

Hlavnou novinkou je nahradenie individuálnych povolení všeobecným povolením pre všetky elektronické komunikačné siete a služby a osobitný plán udeľovania frekvencií a pozícií.

Poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb teda môže podliehať len všeobecnému povoleniu bez toho, aby bolo potrebné získať výslovné rozhodnutie alebo akékoľvek iné správne opatrenie od národného regulačného orgánu. Postup sa tak obmedzí len na jedno oznámenie zo strany dotknutých spoločností.

Práva, ktoré vyplývajú zo všeobecného povolenia

Všeobecné povolenie udeľuje spoločnostiam právo poskytovať elektronické komunikačné siete a služby. Pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí alebo služieb verejnosti sú spoločnosti povinné:

prerokovať prepojenie s inými poskytovateľmi v EÚ;

získať prístup k iným poskytovateľom alebo prepojenie s inými poskytovateľmi a

byť určené na poskytovanie určitých funkcií všeobecných služieb.

Práva na používanie rádiových frekvencií a pozícií

Členské štáty EÚ umožnia používanie rádiových frekvencií v rámci všeobecných povolení, ale tam, kde je to vhodné, môžu práva na používanie rádiových frekvencií podmieniť udelením individuálnych práv s cieľom:

predísť škodlivému rušeniu;

zabezpečiť technickú kvalitu služby;

zachovať efektívne využívanie spektra;

dodržať ďalšie ciele vo všeobecnom záujme vymedzené krajinami EÚ.

Práva na používanie rádiových frekvencií a pozícií sa musia udeľovať prostredníctvom otvorených, objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných postupov.

Rozhodnutia o právach na používanie sa musia prijať a zverejniť čo najskôr po doručení vyplnenej žiadosti národnému regulačnému orgánu.

Podmienky všeobecného povolenia a osobitných práv používania

Všeobecné povolenie a práva používania môžu podliehať len podmienkam vymenovaným v prílohe k smernici, napr.:

finančné podmienky na financovanie univerzálnej služby;

schopnosť služieb fungovať spoločne a prepojenie sieťových systémov;

prístupnosť a prenosnosť čísel, ak prenosnosť znamená, že užívatelia si pri zmene operátora môžu zachovať telefónne číslo;

ekologické požiadavky a požiadavky týkajúce sa plánovania miest a vidieka;

osobné údaje a ochrana súkromia;

povinnosť na prenos určitých televíznych a rádiových programov (tzv. must carry);

možné zavedenie správnych poplatkov pre podniky;

obmedzenia týkajúce sa vysielania nezákonného obsahu.

Obmedzenie počtu práv na používanie rádiových frekvencií

Udeľovanie obmedzeného počtu práv na používanie rádiových frekvencií sa musí odvíjať od objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných výberových kritérií.

Krajiny EÚ môžu obmedziť počet práv na používanie, na základe ktorých sa prideľujú rádiové frekvencie alebo predĺžiť platnosť existujúcich práv, ak sú splnené určité podmienky a postupy, ako napr. konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, zverejnenie všetkých rozhodnutí spolu s odôvodnením a preskúmanie obmedzenia vo vhodných časových odstupoch.

V prípadoch, keď krajina EÚ usúdi, že ďalšie práva na používanie rádiovej frekvencie môžu byť poskytnuté, zverejní tento záver a vyzve na predkladanie žiadostí o takéto práva.

Súlad s podmienkami

Národné regulačné orgány monitorujú a dohliadajú na dodržiavanie požiadaviek všeobecného povolenia alebo práv používania a osobitných povinností. Ak podnik nevyhovuje jednej alebo viacerým z týchto podmienok a v stanovenej lehote nenapraví porušenie, príslušné orgány môžu byť splnomocnené na uloženie príkazov s cieľom zastaviť porušovanie alebo na uloženie finančných pokút. V prípadoch závažných a opakovaných porušení môžu zabrániť podniku v tom, aby pokračoval v poskytovaní siete alebo služby, alebo pozastaviť alebo odobrať práva na používanie.

Správne a iné poplatky

Národné regulačné orgány môžu zaviesť správne poplatky pre spoločnosti, ktoré poskytujú službu alebo sieť v rámci všeobecného povolenia alebo ktorým bolo udelené povolenie na používanie. Tieto poplatky pokrývajú náklady vynaložené pri riadení, kontrole a vymáhaní plánu všeobecného povolenia a práv na používanie a osobitných povinností, a môžu zahŕňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normovanie, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj inú regulačnú činnosť. Ak národné regulačné orgány ukladajú správne poplatky, musia zverejniť ročný prehľad svojich nákladov na správu a celkovú sumu vybraných poplatkov.

Príslušný orgán môže tiež uložiť poplatok za práva na používanie rádiových frekvencií a za práva na inštalovanie zariadení.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/20/ES

24. apríla 2002

24. júla 2003

Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 21 - 32

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/140/ES

19. decembra 2009

25. mája 2011

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37 - 69

Následné zmeny a opravy smernice 2002/20/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

ZMENY PRÍLOH

Príloha

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37 - 69).

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2013, s. 8 - 9)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11 - 36)

Usmernenia Komisie o analýze trhu a posudzovaní významného vplyvu na trhu podľa regulačného rámca Spoločenstva pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. EÚ C 165, 11.7.2002, s. 6 - 31)

V súlade s novým regulačným rámcom pre komunikačné služby sa v týchto usmerneniach prijatých v júli 2002 stanovujú zásady, na ktorých musia byť založené analýzy trhu národných regulačných orgánov, s cieľom zaručiť účinnú hospodársku súťaž.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012. [COM(2013) 627 final z 11. septembra 2013 - neuverejnené v úradnom vestníku]

Posledná aktualizácia 10.09.2015