Prístavná infraštruktúra: zvýšenie bezpečnosti prístavov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/65/ES o zvýšení bezpečnosti prístavov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na ľudí, infraštruktúru a zariadenia (vrátane dopravných prostriedkov) v prístavoch a priľahlých oblastiach.

Úrad pre bezpečnosť prístavu a plány bezpečnosti

Bezpečnostné úrovne

Bezpečnostný dôstojník prístavu

Krajiny EÚ musia v každom prístave schváliť bezpečnostného dôstojníka.

Ak je to možné, každý prístav má mať iného bezpečnostného dôstojníka prístavu. Ak je to však potrebné, môže mať niekoľko prístavov spoločného bezpečnostného dôstojníka.

Títo dôstojníci konajú ako kontaktný bod pre záležitosti súvisiace s bezpečnosťou prístavov a majú mať dostatočnú právomoc a miestne znalosti na to, aby primerane zabezpečili a koordinovali ustanovenie, aktualizáciu a sledovanie hodnotení bezpečnosti prístavov a plánov bezpečnosti prístavov.

Preskúmania

Krajiny EÚ musia zabezpečiť preskúmanie hodnotení bezpečnosti prístavov a plánov bezpečnosti prístavov vždy, keď nastanú zmeny relevantné z hľadiska bezpečnosti, a aspoň raz za päť rokov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. decembra 2005 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 15. júna 2007.

KONTEXT

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia prijala:

Oznámenie Komisie – Usmernenia o ochrane zdravia, repatriácii a cestovných službách pre námorníkov a ďalšie osoby na palube lodí.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28 – 39)

Následné zmeny smernice 2005/65/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Hodnotiaca správa o vykonávaní smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov [KOM(2009)002 v konečnom znení, 20.1.2009]

Nariadenie Komisie (ES) č. 324/2008 z 9. apríla 2008 o stanovení upravených postupov vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti námornej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 5 – 10)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.05.2020