Pozemná obsluha na letiskách Spoločenstva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 96/67/ES o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Pozemná obsluha* na letiskách Európskej únie (), na ktoré sa udeľuje prístup, zahŕňa služby, ktoré leteckým spoločnostiam umožňujú vykonávať činnosti leteckej dopravy (navádzanie pri rolovaní, čistenie, doplňovanie paliva, batožinové služby atď.).

Smernica sa vzťahuje na všetky letiská EÚ otvorené pre komerčnú dopravu, na ktorých nie je ročná preprava nižšia než 2 milióny cestujúcich alebo 50 000 ton nákladu.

HLAVNÉ BODY

Riadiaci orgán letiska*, užívateľ letiska* alebo dodávateľ služieb pozemnej obsluhy* musí mať pod dohľadom určeného audítora prísne oddelené účty týkajúce sa činností pozemnej obsluhy od účtov svojich iných činností.

Krajina EÚ zároveň:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. novembra 1996 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 25. októbra 1997.

KONTEXT

V smernici je stanovený harmonogram pre postupné vykonávanie podľa toho, či ide o služby pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu alebo služby obsluhy poskytované tretími stranami. Od 1. januára 2001 sa smernica uplatňuje na každé letisko nachádzajúce sa na území EÚ, na ktorom nie je preprava nižšia než 2 milióny cestujúcich alebo 50 000 ton nákladu.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Pozemná obsluha: predstavuje širokú škálu služieb, ktoré letecké spoločnosti potrebujú, aby mohli prevádzkovať lety. Patria k nim služby ako údržba, obsluha paliva a nákladu. Pozemná obsluha zahŕňa aj také služby, ako sú odbavenie cestujúcich, zásobovanie, obsluha batožiny a doprava v rámci samotného letiska.
Riadiaci orgán letiska: orgán zodpovedný za správu a riadenie infraštruktúry letiska a koordináciu činností vykonávaných rôznymi prevádzkovateľmi a dohľad nad nimi.
Užívateľ letiska: fyzická alebo právnická osoba, ktorá letecky prepravuje cestujúcich, poštu alebo náklad.
Dodávateľ služieb pozemnej obsluhy: fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje tretím stranám jednu alebo viaceré kategórie služieb pozemnej obsluhy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36 – 45)

Následné zmeny smernice Rady 96/67/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 28.02.2020