Bezpečnosť cestnej premávky: vodičské preukazy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Smernica prináša toto.

Vzájomné uznávanie vodičských preukazov

Preukazy vydávané krajinami EÚ musia byť vzájomne uznávané. Zavádzajú sa vodičské preukazy pre tieto skupiny:

Tabuľka zhody medzi týmito skupinami a skupinami uvádzanými v preukazoch vydaných v krajinách EÚ pred touto smernicou je uvedená v rozhodnutí (EÚ) 2016/1945.

Podmienky vydávania vodičských preukazov

Skúšajúci pri skúškach z vedenia motorových vozidiel

Zmena po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. januára 2007 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 19. januára 2011. Krajiny EÚ musia uplatňovať pravidlá smernice od 19. januára 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18 – 60)

Následné zmeny smernice 2006/126/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 10 – 24)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1945 zo 14. októbra 2016 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov (Ú. v. EÚ L 302, 9.11.2016, s. 62 – 162)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 383/2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 47 – 49)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2012 zo 4. mája 2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) (Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2012, s. 1 – 11)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 22.09.2020