Prijateľné telekomunikačné služby - práva užívateľov

Európska únia sa snaží zabezpečovať prístupnosť minimálneho súboru kvalitných elektronických komunikačných služieb prístupných pre všetkých užívateľov za prijateľnú cenu a zároveň minimalizovať deformáciu trhu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)

SÚHRN

Európska únia sa snaží zabezpečovať prístupnosť minimálneho súboru kvalitných elektronických komunikačných služieb prístupných pre všetkých užívateľov za prijateľnú cenu a zároveň minimalizovať deformáciu trhu.

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Smernicou univerzálnej služby sa zabezpečujú osobitné pravidlá poskytovania elektronických komunikačných služieb v EÚ. V tejto súvislosti sa v tejto smernici:

KĽÚČOVÉ BODY

Záväzky univerzálnej služby

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby:

S cieľom zaúčtovať si poplatky za čisté náklady, ktoré poskytovateľom služieb vznikajú v dôsledku poskytovania univerzálnej služby, môžu krajiny EÚ zaviesť mechanizmy na ich kompenzáciu.

Záujmy a práva užívateľov

Spotrebitelia musia dostávať informácie, vďaka ktorým môžu porozumieť službám, za ktoré si platia. V zmluve sa: i) musia poskytovať informácie o minimálnych normách kvality služieb, ako aj o finančných náhradách alebo vrátení peňazí, ak sa nedodržia tieto minimálne úrovne; ii) musí spomenúť právo byť uvedený v telefónnych zoznamoch dostupných účastníkom; iii) musia uviesť jasné informácie o kvalifikačných kritériách pre propagačné ponuky.

V smernici sa takisto ustanovuje:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 24. februára 2002.

KONTEXT

Smernica je súčasťou balíka telekomunikačných reforiem EÚ, ktorý zahŕňa 4 ďalšie smernice (rámcová smernica, prístupová smernica, smernica o povolení a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), ako aj nariadenie, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie, ako aj na webovej lokalite Vaša Európa.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/22/ES

24. apríla 2002

24. júla 2003

Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51 - 77

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/136/ES

19. decembra 2009

25. mája 2011

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11 - 36

Korigendum k smernici 2009/136/ES

-

-

Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2013, s. 9

Posledná aktualizácia 22.09.2015