Bezpečnosť lodí a prístavných zariadení

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Dôsledky pandémie COVID-19

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Bezpečnosť námornej dopravy: kombinácia preventívnych opatrení na ochranu lodnej dopravy a prístavných zariadení pred hrozbami úmyselných protiprávnych činov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6 – 91)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 725/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 10 – 24)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28 – 39)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.07.2020