Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách EÚ (nariadenie o prevádzkových intervaloch)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je zabezpečiť, aby sa dostupné pristávacie a vzletové prevádzkové intervaly* v prípade obmedzenej kapacity letiska využívali účinne a aby sa prideľovali spravodlivo, nediskriminačnetransparentne.

HLAVNÉ BODY

Koordinátor/sprostredkovateľ letových plánov

Kapacita letiska

Koordinačný výbor

Postup prideľovania prevádzkových intervalov

Uplatňovanie

Zmeny

Pôvodné nariadenie bolo sedemkrát zmenené:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. februára 1993.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Prevádzkové intervaly: koordinátorom udelené povolenie na plné používanie infraštruktúry letiska potrebnej na vykonávanie leteckej dopravnej služby na koordinovanom letisku v určitom dátume a čase na účely pristátia alebo vzletu.
Koordinované letisko: letisko s vysokým preťažením, kde dopyt v určitých obdobiach prevyšuje kapacitu a kde je na účely pristátia alebo vzletu leteckého dopravcu nevyhnutné, aby koordinátor pridelil prevádzkový interval.
Letisko s možným plánovaním letov: letisko s potenciálom preťaženia v určitých obdobiach a kde bol vymenovaný sprostredkovateľ letových plánov na uľahčenie prevádzky leteckých dopravcov vykonávajúcich služby alebo zamýšľajúcich vykonávať služby na tomto letisku.
Séria prevádzkových intervalov: minimálne päť prevádzkových intervalov požadovaných a pridelených na ten istý čas toho istého dňa v týždni plánovacieho obdobia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (EHS) č. 95/93 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva, v znení zmien a doplnení (KOM(2008) 227 v konečnom znení, 30.4.2008)

Oznámenie Komisie o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) 793/2004 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (KOM(2007) 704 v konečnom znení, 15.11.2007)

Posledná aktualizácia 29.03.2021