Práva cestujúcich v železničnej preprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je stanoviť práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave v záujme ich ochrany, a to najmä v prípade narušenia cesty, a v záujme zvýšenia efektívnosti a príťažlivosti služieb osobnej železničnej prepravy.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Práva cestujúcich

Cestujúci v železničnej preprave majú tieto základné práva:

Prepravná zmluva a informácie

Cestujúci by mali dostať jasné a prístupné informácie:

Informácie poskytované osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou musia byť v prístupnom formáte.

Meškanie a odrieknutie spoja

V prípade meškania vyše 60 minút pri príchode do cieľovej stanice majú cestujúci právo na:

Ak sa cestujúci rozhodnú, že nebudú požadovať náhradu ceny prepravného dokladu, ale budú chcieť pokračovať v ceste, môžu požadovať minimálnu náhradu vo výške:

V prípade meškania pri príchode alebo odchode, ktoré je dlhšie ako 60 minút, majú cestujúci právo na:

Osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou

Právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa práv cestujúcich v železničnej preprave sa zabezpečí, že osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou môžu cestovať spôsobom porovnateľným s ostatnými občanmi. V tomto nariadení sa im tak poskytujú tieto práva:

Bezpečnosť, sťažnosti a kvalita služieb

Presadzovanie krajinami EÚ

Krajiny EÚ musia určiť nezávislý orgán alebo orgány zodpovedné za kontrolu presadzovania tohto nariadenia. Sťažnosť na údajné porušenie svojich práv môžu cestujúci podať ktorémukoľvek z týchto orgánov.

Krajiny EÚ musia takisto stanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie za porušenie tohto nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. decembra 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14 – 41)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32 – 77)

Následné zmeny smernice 2012/34/EÚ boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Oznámenie Komisie – Výkladové usmernenia týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (Ú. v. EÚ C 220, 4.7.2015, s. 1 – 10)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výnimky, ktoré členské štáty udelili podľa nariadenia (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave [COM(2015) 117 final, 11.3.2015]

Posledná aktualizácia 19.03.2020