Právo voliť a byť volený do Európskeho parlamentu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 93/109/ES – podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v krajine EÚ, ktorej nie sú štátnymi príslušníkmi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa ňou podrobnosti, podľa ktorých môžu občania EÚ s bydliskom v krajine EÚ, ktorej nie sú štátnymi príslušníkmi, uplatňovať právo voliť a byť volený do Európskeho parlamentu (EP) v tejto krajine.

HLAVNÉ BODY

Požiadavky, ktoré sa majú splniť

V smernici sa vymedzujú požiadavky, ktoré musí spĺňať štátny príslušník inej krajiny EÚ, aby mohol voliť a byť volený v krajine svojho bydliska. Táto osoba musí:

Jednoduchšie postupy na prekladanie žiadostí o kandidatúru

Smernica bola zmenená v roku 2013 s cieľom zjednodušiť postupy predkladania žiadostí kandidátov, ak majú bydlisko v krajine EÚ, ktorej nie sú štátnymi príslušníkmi. Predtým museli občania EÚ v tejto situácii predložiť osvedčenie z krajiny, ktorej sú občania, že neboli zbavení práva kandidovať vo voľbách do EP v tejto krajine. Od roku 2014 stačí, aby občania EÚ pri predkladaní svojej žiadosti o kandidatúru namiesto osvedčenia predložili vyhlásenie. Orgány ich krajiny pobytu EÚ sa musia skontaktovať s krajinou štátnej príslušnosti na overenie platnosti tohto vyhlásenia. Na zabezpečenie efektívnej komunikácie musia krajiny EÚ určiť jedno kontaktné miesto, ktoré bude zodpovedné za oznamovanie informácií týkajúcich sa takýchto kandidátov.

Uplatňovanie volebného práva a práva byť volený

Občania EÚ môžu uplatňovať svoje volebné právo a právo byť volený buď v krajine bydliska EÚ, alebo vo svojej domovskej krajine. V rovnakých voľbách nesmie nikto voliť viac ako jedenkrát alebo byť kandidátom vo viac ako jednej krajine EÚ.

Zápis do zoznamu voličov

Voliči môžu byť zapísaný do zoznamu voličov svojej krajiny pobytu len v prípade, že o to požiadajú vopred. V krajinách EÚ, v ktorých sú štátni príslušníci zo zákona povinní voliť, podliehajú rovnakým povinnostiam aj voliči, ktorí nie sú občanmi krajiny bydliska, ale ktorí žiadajú o zapísanie do zoznamu voličov.

Aby mohli byť mená voličov, ktorí nie sú občanmi krajiny bydliska, zapísané do zoznamu voličov, musia predložiť tie isté dokumenty ako voliči, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tejto krajiny. Okrem toho musia poskytnúť ďalšie informácie v podobeformálneho vyhlásenia.

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii štátnym príslušníkom, musia byť k dispozícii aj občanom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi, ktorým sa zamieta zápis do zoznamu voličov alebo ktorých žiadosť o kandidatúru bola zamietnutá.

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa štátnych príslušníkov žijúcich mimo ich územia

Nič z uvedeného v smernici 93/109/ES nemôže ovplyvniť ustanovenia každej krajiny EÚ týkajúce sa práva voliť alebo byť volený, a to ani pre jeho štátnych príslušníkov, ktorí majú bydlisko mimo jeho volebného územia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Táto smernica sa uplatňuje od 30. decembra 1993. Mala byť transponovaná v krajinách EÚ do 1. februára 1994.

KONTEXT

Viac informácií nájdete na:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. EÚ L 329, 30.12.1993, s. 34 – 38)

Následné zmeny smernice 93/109/ES boli začlenené do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 15.12.2017