Právnici trvalo pôsobiaci v zahraničí – pravidlá EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/5/ES – trvalý výkon právnického povolania v inej krajine EÚ ako v krajine, kde bola získaná kvalifikácia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica umožňuje právnikom, ktorí získali kvalifikáciu v jednej krajine EÚ, trvalo vykonávať činnosť v inej krajine na základe profesijného titulu domovskej krajiny. Smernica sa vzťahuje na občanov EÚ, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť na základe profesijného titulu „právnik“ , no systém sa rozširuje aj na všetkých občanov krajín Európskeho hospodárskeho priestorua Švajčiarska.

HLAVNÉ BODY

Právo vykonávať činnosť

Oblasti činnosti

Rovnaké postavenie

Spoločný výkon povolania

Ak hostiteľská krajina EÚ povoľuje spoločný výkon povolania, jeden alebo viacerí právnici, ktorí patria do toho istého zoskupenia, môžu vykonávať profesijnú činnosť ako členovia zoskupenia v hostiteľskej krajine.

Výkon povolania

Právnici, ktorí trvalo vykonávajú profesijnú činnosť v inej krajine EÚ, by mali dodržiavať pravidlá pre výkon povolania hostiteľskej krajiny, a to aj v prípade, že aj naďalej podliehajú profesijnej etike svojej domovskej krajiny.

Disciplinárne konanie

Právnici pôsobiaci na základe profesijného titulu domovskej krajiny podliehajú disciplinárnemu konaniu hostiteľskej krajiny EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 14. marca 1998. Krajiny EÚ mali transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 14. marca 2000.

KONTEXT

Na právnické povolanie sa vzťahujú aj ďalšie právne nástroje EÚ, ktoré sa týkajú:

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36 – 43)

Následné zmeny smernice 98/5/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17 – 18). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22 – 142). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.10.2015