Bezpečné lieky pre Európanov – Európska agentúra pre lieky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 726/2004 – postupy pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zaručiť vysoké normy kvality a bezpečnosti liekov v EÚ a obsahuje opatrenia na podporu inovácie a konkurencieschopnosti.

Stanovujú sa v ňom postupy povoľovania liekov na humánne a veterinárne použitie a dozoru nad nimi a zriaďuje sa Európska agentúra pre lieky (EMA).

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa zavádza centralizovaný postup povoľovania liekov, čím sa doplnia existujúce vnútroštátne systémy.

Tento centralizovaný postup je povinný pre:

Postup je voliteľný v prípade, ak:

Povolenie vychádza z kvality, bezpečnosti a účinnosti, platí päť rokov a je obnoviteľné.

Veterinárne lieky

Podobné zásady sa s určitými úpravami uplatňujú aj na lieky určené na veterinárne použitie.

Povolenie možno zamietnuť z dôvodu zdravia a pohody zvierat alebo bezpečnosti spotrebiteľa, alebo ak by potraviny pre ľudí pochádzajúce z ošetrovaných zvierat mohli obsahovať škodlivé rezíduá.

Monitorovanie (dohľad nad liekmi)

V nariadení sa takisto posilňujú postupy monitorovania. Krajiny EÚ musia informovať EMA a Európsku komisiu, ak si výrobca alebo dovozca neplní povinnosti vyplývajúce z povolenia.

Ak sú v záujme ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia nevyhnutné naliehavé opatrenia, krajina EÚ môže pozastaviť používanie lieku. Držiteľ povolenia musí informovať EMA, Komisiu a ostatné krajiny EÚ o všetkých takýchto zmenách alebo pozastaveniach.

EMA spravuje databázu EudraVigilance s cieľom porovnávať monitorovacie informácie a predkladať správy Komisii, Európskemu parlamentuRade.

Európska agentúra pre lieky

EMA a jej výbory pozostávajú zo zástupcov krajín EÚ a odborných poradcov. Povinnosti agentúry:

Sídlo EMA

Podľa nariadenia (EÚ) 2018/1718 sa sídlo agentúry EMA v súvislosti s úmyslom Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ premiestňuje z Londýna do Amsterdamu, a to s účinnosťou od 30. marca 2019.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004 okrem určitých pravidiel, ktoré sa uplatňujú od 20. novembra 2005 (hlavy I, II, III a V) a 20. mája 2008 (bod 3, 5. a 6. zarážka prílohy).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1 – 33)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 726/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1718 zo 14. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 726/2004, 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (Ú. v. EÚ L 291, 16.11.2018, s. 3 – 4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014 z 15. mája 2014 o poplatkoch Európskej agentúre pre lieky za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 112 – 127)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 198/2013 zo 7. marca 2013 o výbere symbolu na identifikáciu humánnych liekov, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2013, s. 17 – 18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11 – 22)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 7 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 658/2007 zo 14. júna 2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 10 – 19)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2006 z 29. marca 2006 o podmienečnom povolení uviesť na trh lieky humánnej medicíny, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2006, s. 6 – 9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2049/2005 z 15. decembra 2005, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ustanovujú pre mikropodniky, malé a stredné podniky pravidlá platenia poplatkov Európskej agentúre pre lieky a pre prijímanie jej administratívnej pomoci (Ú. v. EÚ L 329, 16.12.2005, s. 4 – 7)

Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov (Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1 – 5)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.03.2019