Európsky výbor pre bankovníctvo

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2004/10/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre bankovníctvo

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Európsky výbor pre bankovníctvo (EBC), čo je poradný výbor, ktorý Európskej komisii poskytuje podporu a poradenstvo v politických otázkach týkajúcich sa bankových činností v Európskej únii (EÚ). EBC je priamo pripojený ku Komisii a pomáha jej pri prijímaní vykonávacích opatrení k smerniciam a nariadeniam EÚ.

HLAVNÉ BODY

Poslanie

Zloženie

Rokovací poriadok

V roku 2014 EBC pozmenil svoj rokovací poriadok. Upravujú sa v ňom tieto hľadiská:

EBC nahrádza bývalý Poradný výbor pre bankovníctvo.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. apríla 2005 (dátum nadobudnutia účinnosti smernice 2005/1/ES, ktorou sa okrem iného nahradil Poradný výbor pre bankovníctvo Európskym výborom pre bankovníctvo).

KONTEXT

Ďalšie informácie o činnosti EBC:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 2004/10/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky bankový výbor (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36 – 37)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9 – 17)

Následné zmeny smernice 2005/1/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 04.10.2016