Pravidlá zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

Cieľom tohto právneho predpisu je zabezpečiť otvorený trh v oblasti verejného obstarávania, a súčasne spravodlivé uplatňovanie pravidiel zadávania verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby.

SÚHRN

V smernici 2004/18/ES sa stanovujú pravidlá Európskej únie (EÚ) súvisiace so zadávaním verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb. Jej cieľom je zabezpečiť, aby bol postup verejného obstarávania spravodlivý a otvorený pre záujemcov z celej EÚ.

Rozsah pôsobnosti

Tento právny predpis sa vzťahuje na väčšinu verejných zákaziek okrem verejných služieb (vodné hospodárstvo, doprava, energetika a poštové služby), telekomunikácií, verejných koncesií na služby (ako napr. prevádzka existujúceho vozového parku) a určitých zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

4 typy konaní

Transparentnosť

Zaručuje sa zverejňovaním oznámení o verejných zákazkách v Úradnom vestníku EÚ a v databáze TED, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Všetky zverejnenia musia obsahovať rovnaké informácie, aby sa nezvýhodňoval žiadny záujemca. Obsahujú tieto informácie:

Zadanie zákazky

Zákazy sa zadávajú na základe:

Prahové hodnoty

Do pôsobnosti predpisu patria všetky verejné zákazky s hodnotou, ktorá je väčšia ako stanovená prahová hodnota. Prahové hodnoty sa vypočítavajú každé dva roky.

So zohľadnením pozmenení nariadenia (EÚ) č. 1336/2013 hlavné prahové hodnoty pre verejné zákazky na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb sú od 1. januára 2014 takéto:

Ústredné orgány štátnej správy

Zákazky na dodávku tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia v oblasti obrany: i) týkajúce sa výrobkov uvedených v prílohe V: 134 000 EUR; ii) týkajúce sa iných výrobkov: 207 000 EUR.

Orgány podriadené ústredným orgánom štátnej správy

Smernica 2004/18/ES zostáva v platnosti do 18. apríla 2016, keď nadobudne účinnosť nová smernica (smernica 2014/24/EÚ), ktorá ju nahradí.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114 – 240)

Následné zmeny a opravy smernice 2004/18/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1 – 113)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s 65 – 242)

Posledná aktualizácia 30.09.2015