Spoločný slovník obstarávania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1 – 562)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2195/2002 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. EÚ L 329,17.12.2003, s. 1 – 270). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65 – 226). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 15.02.2016