Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

S cieľom zabezpečiť vysoké úrovne verejného zdravia Európska únia (EÚ) v tomto právnom predpise stanovuje maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. Kontaminanty sú látky, ktoré boli do potravín pridané neúmyselne, ale dostali sa do nich v priebehu výroby, balenia, dopravy atď.

AKT

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.

SÚHRN

S cieľom zabezpečiť vysoké úrovne verejného zdravia Európska únia (EÚ) v tomto právnom predpise stanovuje maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách. Kontaminanty sú látky, ktoré boli do potravín pridané neúmyselne, ale dostali sa do nich v priebehu výroby, balenia, dopravy atď.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Určujú sa ním maximálne hodnoty niektorých kontaminantov v potravinách, a to najmä s cieľom chrániť zdravie najcitlivejších skupín obyvateľstva, teda detí, starších osôb a tehotných žien.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Vzťahuje sa na tieto kontaminanty:

Limity

Potraviny s vyššími úrovňami kontaminantov, ako sú hodnoty uvedené v prílohe k právnemu predpisu, sa nesmú predávať. Tieto limity sa uplatňujú na jedlú časť potravín ako aj na zložené alebo spracované, sušené alebo riedené potraviny.

V nariadení sa takisto stanovujú najnižšie maximálne hodnoty kontaminantov, ktoré sú primerane dosiahnuteľné prostredníctvom dobrých výrobných postupov alebo dobrých poľnohospodárskych postupov (ALARA, najnižšia primerane dosiahnuteľná úroveň).

Zákaz miešania

Označovanie

Podzemnica olejná, ďalšie olejnaté semená, orechy, sušené ovocie, ryža a kukurica predávané ako potraviny, ktoré musia podliehať triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu pred priamou ľudskou spotrebou, musia byť označené textom „výrobok pred priamou ľudskou spotrebou alebo pred použitím ako zložka potravín podlieha triedeniu alebo inému fyzikálnemu spracovaniu s cieľom znížiť kontamináciu aflatoxínom“.

Na podzemnici olejnej, ďalších olejnatých semenách, výrobkoch z olejnatých semien a obilia musí byť označené použitie a identifikačný kód dávky.

Výnimky

Niektoré krajiny EÚ môžu presahovať úrovne dioxínov a PCB u niektorých rýb a výrobkov z rýb, ktoré majú pôvod v oblasti Baltského mora a sú určené na spotrebu na ich území. Na ich označení sa musí upozorniť na potenciálne riziká pre zdravie spotrebiteľa.

Testovanie

Krajiny EÚ musia testovať úrovne dusičnanov v zelenine, ktorá môže obsahovať značné úrovne dusičnanov (najmä tie druhy, ktoré majú zelené listy). Ich výsledky sa musia zaslať Európskemu orgánu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 9. januára 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o kontaminantoch v potravinách.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1881/2006

9. januára 2007

Platí od 1. marca 2007

Ú. v. EÚ L 364, 20.12. 2006, s. 5 - 24

Pozmeňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1126/2007

30. septembra 2007

-

Ú. v. EÚ L 255, 29.9.2007, s. 14 - 17

Nariadenie (ES) č. 629/2008

23. júla 2008

-

Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2008, s. 6 - 9

Nariadenie (ES) č. 165/2010

9. marca 2010

-

Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 8 - 12

Nariadenie (EÚ) č. 420/2011

20. mája 2011

-

Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 3 - 6

Nariadenie (EÚ) č. 1258/2011

23. decembra 2011

-

Ú. v. EÚ L 320, 3.12.2011, s. 15 - 17

Nariadenie (EÚ) č. 1259/2011

23. decembra 2011

-

Ú. v. EÚ L 320, 3.12.2011, s. 18 - 23

Nariadenie (EÚ) č. 594/2012

26. júla 2012

-

Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 43 - 45

Nariadenie (EÚ) č. 1058/2012

3. decembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 14 - 15

Nariadenie (EÚ) č. 1067/2013

20. novembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 289, 31.10.2013, s. 56 - 57

Nariadenie (EÚ) č. 212/2014

27. marca 2014

-

Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2014, s. 3 - 4

Nariadenie (EÚ) č. 362/2014

30. apríla 2014

-

Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 56 - 56

Nariadenie (EÚ) č. 488/2014

2. júna 2014

-

Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 75 - 79

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1881/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1 - 3).

Posledná aktualizácia 20.04.2015