Európska chemická agentúra (ECHA) – ako EÚ reguluje používanie chemických látok

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadenie REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) poskytuje komplexný legislatívny rámec pre výrobu a používanie chemických látok v Európe. Nariadenie posúva zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti chemických látok vyrábaných, dovážaných, predávaných a používaných v EÚ z verejných orgánov na priemysel. Nariadenie zároveň:

HLAVNÉ BODY

Európska komisia posudzovala v roku 2013 prvých päť rokov nariadenia REACH a dospela k záveru, že pred konečnou lehotou na registrovanie určitých látok, 1. júna 2018, nie je potrebné žiadne významnejšie prepracovanie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júna 2007.

KONTEXT

Chemický priemysel je jedným z najväčších výrobných odvetví v EÚ. Zohráva významnú úlohu v našich každodenných životoch a v celkovej konkurencieschopnosti hospodárstva. EÚ zaviedla právne predpisy, ktoré umožňujú chemickému priemyslu (a takisto širšiemu výrobnému priemyslu, v ktorom sa používajú chemické látky) rozvíjať sa a inovovať a zároveň zaistiť bezpečnosť výrobkov pre ľudí a životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3 – 280)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 206, 2.8.2008, s. 5 – 13)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1 – 739)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2007 z 23. októbra 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10)

Posledná aktualizácia 06.04.2018