Európska chemická agentúra (ECHA) – ako Európska únia reguluje používanie chemických látok

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej chemickej agentúry

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) sa stanovuje komplexný legislatívny rámec chemických látok vyrábaných a používaných v Európe. Nariadením sa posúva zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti chemických látok vyrábaných, dovážaných, predávaných a používaných v Európskej únii (EÚ) z verejných orgánov na priemysel. Nariadením sa takisto:

HLAVNÉ BODY

Európska komisia posudzovala v roku 2013 prvých päť rokov nariadenia REACH a dospela k záveru, že nie je potrebné žiadne významnejšie prepracovanie. Druhé preskúmanie nariadenia REACH (hodnotenie refit nariadenia REACH) bolo vykonané v roku 2018 a zistilo sa, že je potrebné revidovať určité prvky právneho predpisu. V stratégii pre udržateľnosť v oblasti chemických látok, uverejnenej v októbri 2020, bola oznámená potreba cielenej revízie nariadenia REACH (pozri oznámenie).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. júna 2007.

KONTEXT

Chemický priemysel je jedným z najväčších výrobných odvetví v EÚ. Zohráva významnú úlohu v našich každodenných životoch a v celkovej konkurencieschopnosti hospodárstva. EÚ zaviedla právne predpisy, ktoré umožňujú chemickému priemyslu (a širšiemu výrobnému priemyslu, v ktorom sa používajú chemické látky) rozvíjať a inovovať sa a zároveň zaistiť bezpečnosť jeho výrobkov pre ľudí a životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1 – 849). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3 – 280).

Následné doplnenia a zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 a príloh k nemu boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 206, 2.8.2008, s. 5 – 13).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1 – 739).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6 – 25).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2007 z 23. októbra 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10).

Posledná aktualizácia 14.02.2022