Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamský dohovor)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rotterdamský dohovor

Rozhodnutie 2003/106/ES o schválení Rotterdamského dohovoru

Rozhodnutie 2006/730/ES o uzavretí Rotterdamského dohovoru

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTÍ?

HLAVNÉ BODY

Dohovorom sa:

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Dohovor nadobudol účinnosť 24. februára 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29 – 47)

Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27 – 28)

Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60 – 106)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 649/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 06.08.2020