Boj proti hrozbám, ktoré predstavujú chemické látky (Štokholmský dohovor)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

Rozhodnutie 2006/507/ES – uzavretie Štokholmského dohovoru v mene Európskeho spoločenstva

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

V dohovore sa od signatárov vyžaduje, aby:

Dohovorom sa ustanovuje:

Po uplynutí troch rokov od nadobudnutia platnosti dohovoru môže od neho ktorýkoľvek signatár odstúpiť, a to doručením písomného oznámenia s výpovednou lehotou jedného roka.

EÚ plní svoje záväzky vyplývajúce z dohovoru tým, že prijala:

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohovor nadobudol platnosť 17. mája 2004.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Perzistentné organické látky: chemické látky používané v pesticídoch a priemyselných procesoch. Zostávajú účinné po mnoho rokov, dochádza k ich širokému rozptýleniu a biologickej akumulácii* a sú nebezpečné pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Biologická akumulácia: zvyšujúca sa koncentrácia v telách živých organizmov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 3 – 29)

Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 45 – 77)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 2019/1021 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o revízii a aktualizácii druhého realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach [COM(2018) 848 final zo 4. januára 2019]

Protokol o perzistentých organických látkach k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 37 – 71)

Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35 – 36)

Posledná aktualizácia 04.09.2020