Bezpečnosť výrobkov – všeobecné pravidlá

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou, známou aj pod názvom Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, sa firmám ukladá povinnosť zaisťovať, aby položky na predaj boli bezpečné, a prijať nápravné opatrenia, ak sa zistí, že nie sú bezpečné.

Zavádza sa ňou systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch*. Vďaka nemu sa môžu vnútroštátne orgány rýchlo vzájomne informovať o opatreniach prijatých na stiahnutie takýchto výrobkov z predaja.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. januára 2002 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 15. januára 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Výrobok: akákoľvek položka určená na predaj spotrebiteľom alebo položka, ktorú budú pravdepodobne spotrebitelia používať bez ohľadu na to, či je nová, používaná, alebo obnovená.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 – 17)

Následné zmeny smernice 2001/95/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií „RAPEX“ vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2019, s. 121 – 187)

Rozhodnutie Komisie 2010/15/EÚ zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2010, s. 1 – 64)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2009, s. 11 – 14)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [KOM(2008) 905 v konečnom znení zo 14. januára 2009]

Posledná aktualizácia 14.09.2015