Pravidlá EÚ o povoľovaní, dovoze a výrobe veterinárnych liekov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/82/ES – zákonník EÚ o veterinárnych liekoch

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá EÚ o povoľovaní a výrobe veterinárnych liekov*, dohľade nad nimi, ich predaji, distribúcii a používaní.

Bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2019/6 od 28. januára 2022.

HLAVNÉ BODY

Zrušenie

Smernica 2001/82/ES bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2019/6 od 28. januára 2022.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 18. decembra 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Veterinárny liek: Akákoľvek látka alebo kombinácia látok na liečenie chorôb zvierat alebo predchádzanie chorobám.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1 – 66)

Následné zmeny smernice 2001/82/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 43 – 167)

Posledná aktualizácia 07.07.2016