Motorové vozidlá a prípojné vozidlá - registračné dokumenty pre vozidlá

V smernici sa harmonizuje forma a obsah registračného osvedčenia vozidiel.

AKT

Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá.

SÚHRN

Smernica sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vydávajú krajiny EÚ. Má tri ciele:

Registračné osvedčenie vydané krajinami EÚ sa musí riadiť vzorom opísaným v prílohe k smernici. Vďaka tomu je jednoduchšie overiť právoplatné vlastníctvo v prípade vozidla zaregistrovaného v inej krajine EÚ, najmä ak žiadateľ nie je vlastníkom registračného osvedčenia. Prvá časť registračného osvedčenia sa týka premávky na cestách, zatiaľ čo druhá časť je vyhradená na informácie o vlastníctve.

Krajiny EÚ môžu vydať registračné osvedčenie, ktoré pozostáva len z časti I vzoru. Uplatňuje sa to v prípade, že sa vozidlo bude využívať len na území tejto krajiny, ktorá má k dispozícii systém umožňujúci prístup do registra vozidiel pri cestnej kontrole.

Registračné osvedčenie vydané v jednej krajine EÚ, musí byť uznané v inej krajine EÚ. V smernici 2014/46/EÚ sa ďalej vyžaduje, aby krajiny EÚ viedli elektronické záznamy údajov o všetkých vozidlách zaregistrovaných na ich území.

Úrady krajiny EÚ budú oboznámené, ak z kontroly technického stavu v súlade so smernicou 2014/45/EÚ vyplynie dočasné zrušenie povolenia na používanie určitého vozidla. Toto pozastavenie platnosti sa musí zaznamenať elektronicky a musí sa vykonať dodatočná kontrola technického stavu. Pozastavenie platnosti je účinné až do úspešného vyhovenia novej kontrole technického stavu.

Ak motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo, ktoré bolo predtým zaregistrované v jednej krajine EÚ, sa zaregistruje v inej krajine EÚ, príslušné úrady v tejto krajine EÚ musia vrátiť registračné osvedčenie úradom krajiny EÚ, v ktorej bolo vydané, ak o to požiada.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/37/ES

1.6.1999

1.6.2004

Ú. v. ES L 138, 1.6.1999

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2003/127/ES

5.2.2004

15.1.2005

Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004

Akt o pristúpení

1.5.2004

-

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/103/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/22/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Smernica 2014/46/EÚ

19.5.2014

20.5.2017

Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).

Posledná aktualizácia: 04.08.2014