Závažné havárie s prítomnosťou nebezpečných chemických látok

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na kontrolu nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, a najmä chemických látok.

Touto smernicou, ktorá sa zvykne nazývať Seveso III, sa zmenila predchádzajúca smernica Seveso II (smernica 96/82/ES), ktorou sa vzhľadom na ponaučenia z neskorších havárií, napr. v mestách Bhopal, Toulouse či Enschede, zmenila pôvodná smernica Seveso (smernica 82/501/EHS) prijatá po tom, ako katastrofická havária v talianskom meste Seveso v roku 1976 podnietila prijatie právneho predpisu o prevencii a kontrole takýchto havárií.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis bol zmenený tak, aby verejnosť získala silnejšie práva. Smernicou sa zabezpečuje jej lepší prístup k informáciám o rizikách, ktoré by mohli vzniknúť v okolitých priemyselných zariadeniach, a o tom, ako reagovať v prípade havárie.

Tieto informácie, v ktorých sa vysvetľuje, ako by mali znieť poplašné signály a ako by mala konať verejnosť, musia byť prístupné na internete.

Čo sa zmenilo?

Právny predpis sa teraz vzťahuje asi na 12 000 priemyselných areálov v celej EÚ, v ktorých sa používajú alebo uchovávajú chemické látky alebo petrochemické látky, alebo v ktorých sa vykonáva proces rafinovania kovov.

Každá krajina EÚ musí zabezpečiť, aby boli zavedené opatrenia na riešenie havárií v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti priemyselných zariadení zahŕňajúcich veľké množstvo nebezpečných výrobkov:

Spoločnosti, ktoré nakladajú s týmito látkami nad určitými hraničnými hodnotami, musia:

Novým právnym predpisom sa takisto:

Prečo bola potrebná aktualizácia?

V najnovšom právnom predpise sa zohľadňujú určité technické zmeny na európskej a medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o spôsob klasifikácie chemických látok.

Kontext

Vzhľadom na vysokú mieru industrializácie v EÚ smernica Seveso prispela k dosahovaniu zriedkavého výskytu závažných havárií. Smernica sa všeobecne považuje za referenciu pre politiku v oblasti priemyselných havárií a bola použitá ako vzor pre právne predpisy v mnohých krajinách na celom svete.

Ďalšie informácie:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. augusta 2012. Krajiny EÚ musia uplatňovať nové pravidlá od 1. júna 2015.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1 – 37)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie o uplatňovaní smernice 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok v členských štátoch počas rokov 2012 – 2014 [COM(2017) 665 final zo 16. novembra 2017]

Posledná aktualizácia 04.06.2018