Skládky odpadov

Existujú rôzne spôsoby likvidácie odpadu. Jeho zakopávanie do zeme, známe aj ako skládkovanie, je environmentálne najmenej udržateľný spôsob likvidácie, a preto by sa malo udržiavať na absolútnom minime.

AKT

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je predchádzať akémukoľvek negatívnemu vplyvu skládok na povrchové vody, podzemné vody, pôdu a ovzdušie, ako aj zdravie ľudí a čo najviac ho znižovať. Dosahuje sa to zavedením prísnych technických požiadaviek.

HLAVNÉ BODY

Dňa 16. apríla 2014 bol prijatý právny predpis EÚ na posilnenie kvality postupu environmentálneho vplyvu stanoveného v smernici 2011/92/EÚ. Bolo to nevyhnutné, aby sa zabezpečil súlad a synergia s ostatnými oblasťami európskych právnych predpisov a politík.

V rozhodnutí 2003/33/ES sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o skládkach odpadu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/31/ES

16. júla 1999

16. júla 2001

Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 - 19

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 - 53

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 - 54

Smernica 2011/97/EÚ

13. decembra 2011

15. marca 2013

Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011, s. 49 - 52

Následné zmeny a opravy smernice 1999/31/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentácia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/ES zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1 - 18)

Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27 - 49)

Posledná aktualizácia 22.05.2015