Likvidácia použitých batérií

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Batérie alebo akumulátory: akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov. V kontexte tejto smernice nie je medzi batériami a akumulátormi rozdiel a používa sa pre ne iba slovo batérie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1 – 14)

Následné zmeny smernice 2006/66/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2008/763/ES z 29. septembra 2008, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom (Ú. v. EÚ L 262, 1.10.2008, s. 39)

Posledná aktualizácia 09.06.2020