Transparentnosť rozhodnutí, ktorými sa regulujú ceny a preplácanie liekov v krajinách EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich ceny humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 27. decembra 1988. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 31. decembra 1989.

KONTEXT

Po preskúmaní právnych predpisov Komisia v marci 2012 navrhla novú smernicu. Jej cieľom bolo zjednodušiť postupy a skrátiť čas prijímania vnútroštátnych rozhodnutí o stanovovaní cien a preplácaní liekov. Zámerom právneho návrhu bolo zjednodušenie postupov a súčasne zlepšenie právnej jasnosti a istoty pre všetky zainteresované strany. Komisia neskôr v marci 2015 návrh stiahla.

Súdny dvor Európskej únie vydal niekoľko rozsudkov o výklade a vykonávaní právnych predpisov o transparentnosti.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady89/105/EHSz 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 8 – 11)

Posledná aktualizácia 23.08.2016