Kávové a čakankové extrakty

Harmonizáciou právnych predpisov o obchodovaní s kávovými extraktmi a čakankovými extraktmi sa podporuje spoločný trh výrobkov v tomto odvetví, a súčasne sa ochraňujú záujmy výrobcov a spotrebiteľov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Touto smernicou sa zjednodušujú právne predpisy, ktoré boli predtým regulované smernicou 77/436/EHS, a ktoré sa vzťahujú na kávové extrakty a čakankové extrakty. Jej cieľom je chrániť záujmy spotrebiteľov a výrobcov prostredníctvom stanovenia pravidiel pre opisy, definície a charakteristiky týchto produktov.

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na tieto produkty:

Tieto výrobky musia spĺňať určité minimálne požiadavky na zloženie, a najmä pokiaľ ide o obsah sušiny.

Označovanie

Kávový a čakankový extrakt musia byť označované v súlade s ustanoveniami smernice 2000/13/ES, ktorá sa týka označovania, prezentácie a reklamy potravín. Pri obchodovaní s týmito výrobkami sa však môžu používať iba vymenované opisy, ku ktorým môžu byť pripojené informácie o forme výrobku (pasta, v tekutej forme, koncentrovaný), o akýchkoľvek prídavkoch a obsahu kofeínu. Ďalším povinným údajom je minimálny obsah kávovej alebo čakankovej sušiny vyjadrený ako percento hmotnosti hotového produktu.

Iné ustanovenia

Obchodovaniu s kávovými alebo čakankovými extraktmi, ktoré spĺňa ustanovenia tejto smernice, nemôžu brániť protichodné vnútroštátne ustanovenia.

Pri uplatňovaní tejto smernice Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/4/ES

13.3.1999

13.9.2000

Ú. v. EÚ L 66, 13.3.1999

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20.11.2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11.12.2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008

SÚVISIACE AKTY

Smernica Komisie 2002/67/ES z 18. júla 2002 označovaní potravín, ktoré obsahujú chinín a kofeín (Ú. v. EÚ L 191, 19.7.2002).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

Posledná aktualizácia: 29.04.2014