Kakao a čokoláda

Európska únia (EÚ) vymedzuje niekoľko osobitných spoločných pravidiel vzťahujúcich sa na výrobky z kakaa a čokolády, ktorými sa dopĺňajú platné právne predpisy o potravinách. Tieto pravidlá sa týkajú zloženia, obchodného názvu, označovania a prezentácie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)).

SÚHRN

Touto smernicou sa harmonizuje označovanie výrobkov z kakaa a čokolády a stanovujú sa vymedzenia týchto výrobkov s cieľom umožniť zákazníkom rozhodovať sa na základe informácií. Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté všeobecné ustanovenia týkajúce sa označovania potravín.

Dotknuté výrobky

Táto smernica sa uplatňuje na výrobky z kakaa a čokolády určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú spresnené v prílohe I tejto smernice.

Zloženie

V tejto smernici sa prijímajú ustanovenia o zložení výrobkov z kakaa a čokolády. V prípade niektorých výrobkov sa konkrétne určuje minimálny percentuálny podiel kakaového masla, ktorý sa môže použiť. Takisto sa určuje možnosť použiť určité množstvo rastlinných tukov, ktoré nepresahuje 5 % konečného výrobku. Rastlinné tuky (iné ako kakaové maslo), ktoré sa môžu používať, sú vymenované v prílohe II k smernici.

Označovanie

Len výrobky vyrobené podľa pravidiel zloženia ustanovených v tejto smernici sa môžu predávať pod jedným z týchto názvov (pozri prílohu I k smernici):

Na označení výrobkov z kakaa a čokolády sa môžu uvádzať dodatočné informácie. Napríklad na označení výrobkov z čokolády, ktoré obsahujú rastlinné tuky iné než kakaové maslo, sa musí uvádzať vyhlásenie obsahuje okrem kakaového masla aj rastlinné tuky, ktoré sa musí nachádzať v tom istom zornom poli ako zoznam zložiek a musí byť od tohto zoznamu jasne oddelené.

Na označení práškovej čokolády, sladeného kakaa, ako aj na označení čokolády, mliečnej čokolády, rodinnej mliečnej čokolády, chocolate a la taza a chocolate familiar a la taza sa musí uvádzať celkový obsah kakaovej sušiny. Na označení odtučneného kakaa a práškovej čokolády sa okrem toho musí uvádzať obsah kakaového masla.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/36/ES

3.8.2000

-

Ú. v. EÚ L 197, 3.8.2000

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11.12.2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2000

Následné zmeny a opravy smernice 2000/36/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

Posledná aktualizácia: 20.05.2014