Nové potraviny a nové prídavné látky

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Toto nariadenie sa vzťahuje na nové potraviny a prídavné látky, ktoré sa v súčasnosti ešte nepoužívajú na ľudskú výživu.

Nové potraviny a prídavné látky

Nariadenie sa týka potravín a prídavných látok z týchto kategórií:

Nariadenie sa nevzťahuje na prísady, dochucovacie látky, extrakčné rozpúšťadlá ani potravinárske enzýmy. Geneticky modifikované organizmy už neupravuje toto nariadenie, ale nariadenie (ES) č. 1823/2003.

Potraviny a prídavné látky, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, okrem toho nesmú:

Proces hodnotenia

Potraviny a prídavné látky uvedené v nariadení musia pred umiestnením na trh prejsť posúdením EÚ.

V rámci posudzovania príslušný orgán krajiny EÚ, ktorý prijme žiadosť, musí vypracovať prvotný posudok a určiť, či je potrebný dodatočný posudok. Ak Európska komisia ani krajiny EÚ nevznesú námietky a ak sa nevyžaduje dodatočný posudok, krajina EÚ informuje žiadateľa, že výrobok je možné umiestniť na trh. V ostatných prípadoch sa vyžaduje povoľovacie rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa prijíma v súlade s opatreniami navrhnutými Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

V rozhodnutí sa vymedzuje rozsah povolenia a spresňujú sa (v prípade potreby) podmienky používania, presné označenie potraviny alebo prídavnej látky, jej špecifikácia a špecifické požiadavky na označenie.

Každé rozhodnutie alebo pravidlo týkajúce sa novej potraviny alebo prídavnej látky, ktorá by mohla mať vplyv na zdravie verejnosti, sa musí predložiť úradu EFSA.

Označovanie

V nariadení sa stanovujú osobitné požiadavky týkajúce sa označovania nových potravín a prídavných látok, ktoré boli zaradené do všeobecných európskych požiadaviek na označovanie potravín.

Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ o označovaní potravín sa v označení nových potravín a prídavných látok musí uviesť:

Proces pozastavenia

Krajiny EÚ sú oprávnené zastaviť alebo obmedziť – dočasne – umiestňovanie na trh a používanie akejkoľvek novej potraviny alebo prídavnej látky na svojom území, ak sa domnievajú, že jej použitie predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie alebo riziko pre životné prostredie. Informujú Komisiu, ktorá podnikne kroky v súlade s postupom týkajúcim sa povoľovania umiestňovania výrobkov na trh.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2015/2283 sa od 1. januára 2018 zrušuje nariadenie (ES) č. 258/97.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. mája 1997.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete v časti Nové potraviny na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 258/97 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1 – 22)

Posledná aktualizácia 18.04.2016