Zaistenie bezpečných potravinových doplnkov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/46/ES – potravinové doplnky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa harmonizujú pravidlá o potravinových doplnkoch* s cieľom chrániť spotrebiteľov pred potenciálnymi zdravotnými rizikami a zaistiť, aby sa neposkytovali so zavádzajúcimi informáciami.

HLAVNÉ BODY

Okrem toho:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 12. júla 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. júla 2003.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

*Potravinové doplnky: koncentrované zdroje živín alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým prínosom na doplňovanie bežnej stravy. Môžu sa predávať vo forme kapsúl, pastiliek, tabliet a vrecúšok alebo vo fľašiach.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51 – 57)

Následné zmeny a opravy smernice 2002/46/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35 – 56)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 – 25). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26 – 38). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 03.02.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).