Označovanie, prezentácia a reklama potravín

Predbalené potraviny musia byť v súlade s pravidlami označovania, prezentácie a s nimi súvisiacej reklamy. Tieto pravidlá sú harmonizované na úrovni Európskej únie (EÚ) s cieľom umožniť európskym spotrebiteľom plne informovaný výber a odstrániť prekážky voľného pohybu potravín a nerovných podmienok hospodárskej súťaže.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Smernica sa vzťahuje na potraviny, ktoré sa majú dodávať konečnému spotrebiteľovi alebo do reštaurácií, nemocníc, závodných jedální a ďalších podobných hromadných stravovacích zariadení. Nevzťahuje sa na výrobky určené na vývoz mimo Európskej únie (EÚ).

Označovanie, prezentácia a reklama potravín nesmú:

POVINNÉ ÚDAJE PRI OZNAČOVANÍ

Označovanie potravín musí obsahovať povinné údaje. Tieto údaje musia byť ľahko zrozumiteľné a viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Niektoré z nich musia byť umiestnené v rovnakom zornom poli.

Ak sú potraviny predbalené, povinné údaje sú umiestnené na obale alebo na nálepke, ktorá je k nemu pripojená.

Povinné údaje zahŕňajú:

Niektoré prísady a enzýmy sa nepovažujú za zložky; to sa vzťahuje na tie látky, ktoré sa používajú ako pomocné látky alebo sú obsiahnuté v zložke, ktorá v konečnom výrobku nespĺňa technologickú funkciu;

ODCHÝLKY A OSOBITNÉ USTANOVENIA

Európske predpisy platné pre konkrétne potraviny môžu umožniť, aby boli niektoré údaje týkajúce sa zoznamu zložiek a doby minimálnej trvanlivosti nepovinné. V týchto predpisoch sa môžu stanoviť ďalšie povinné údaje za predpokladu, že to nespôsobí neprimeranú informovanosť kupujúceho.

Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na:

OCHRANNÁ DOLOŽKA

Uvádzanie potravín, ktoré sú v súlade so smernicou, na trh sa môže zakázať len v prípade neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú oprávnené z osobitných dôvodov, ako je ochrana verejného zdravia, zamedzenie podvodom alebo ochrana priemyselných a obchodných práv.

KOMITOLÓGIA A SÚVISLOSTI

Vykonávanie tejto smernice je zabezpečené Európskou komisiou, ktorej pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Smernica 2000/13/ES nahrádza smernicu Rady 79/112/EHS o označovaní, prezentácii a reklame potravín.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2000/13/ES

26. 5. 2000

Ú. v. ES L 109, 6.5.2000

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e)akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2001/101/ES

18.12.2001

31.12.2002

Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2011

Smernica 2002/67/ES

8.8.2002

30.6.2003

Ú. v. ES L 191, 19.7.2002

Akty týkajúce sa pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1.5.2004

Najneskôr v roku 2007

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/107/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2003/89/ES

25.11.2003

25.11.2003

Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003

Smernica 2006/142/ES

12.1.2007

23.12.2007

Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006

Nariadenie (ES) č. 1332/2008

20. 1. 2009

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2000/13/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. januára 2008 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom [COM(2008) 40 final – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

Tento návrh zlučuje smernicu 2000/13/ES a smernicu 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín s cieľom zlepšiť úroveň informovanosti a ochrany európskych spotrebiteľov. Návrh zavádza nové požiadavky na označovanie. Povinné údaje by mali zahŕňať najmä identitu potravín, ich zloženie a nutričné vlastnosti, pôvod a podmienky bezpečného používania (trvanlivosť, nebezpečné vplyvy a účinky, ktoré by mohli ohroziť zdravie). Tieto informácie, ktoré sa poskytujú primeraným spôsobom, musia byť pre spotrebiteľa ľahko čitateľné a zrozumiteľné. Minimálna veľkosť by mala byť 3 mm.

Nutričné označovanie by malo obsahovať povinné údaje, ako napríklad energetickú hodnotu a množstvo niektorých živín v zložení (tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, ako aj konkrétne informácie o cukre a soli).

Okrem toho by spotrebitelia mali mať prístup k príslušným informáciám, a to najmä pri nákupe potravín cez internet alebo pri inom spôsobe nákupu na diaľku.

Členské štáty môžu tiež prijať ďalšie záväzné požiadavky na údaje o špecifických kategóriách potravín v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti, ako aj priemyselného a obchodného práva. Navrhované údaje musia byť oznámené ako návrh Komisii, ktorá môže zaujať záporné stanovisko.

Postup spolurozhodovania (2008/0028/COD).

POUŽÍVANIE JAZYKOV PRI OZNAČOVANÍ

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (Dňa 10. novembra 1993 Komisia prijala od Súdneho dvora interpretačné oznámenie týkajúce sa používania jazykov pri uvádzaní potravín na trh s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Peeters.) V tomto oznámení Komisia pripomína, že označovanie potravín určených na predaj konečnému spotrebiteľovi musí byť v ľahko zrozumiteľnom jazyku, čo vo všeobecnosti znamená úradný(-é) jazyk(-y) krajiny, kde sa výrobok uvádza na trh. V každom prípade musí byť kupujúcemu umožnené, aby jednoduchým spôsobom porozumel cudzojazyčným termínom alebo výrazom.

See also

Posledná aktualizácia: 16.11.2010