Potravinová bezpečnosť – bezpečné obaly

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1935/2004 – materiály a predmety určené na styk s potravinami

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 3. decembra 2004.

KONTEXT

Pozri chemickú bezpečnosť potravín na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1935/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 03.02.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).