Osobné ochranné prostriedky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/686/EHS – osobné ochranné prostriedky

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

OOP je akékoľvek zariadenie alebo prístroj:

Smernica sa nevzťahuje na:

Základné požiadavky

Harmonizované normy

Posudzovanie zhody a príslušné orgány

Vyhlásenie o zhode a označenie CE

Krajiny EÚ nesmú zakázať, obmedziť ani brániť umiestneniu na trh alebo uvedeniu do prevádzky OOP s označením CE, v súvislosti s ktorým:

Označenie zhody CE pripája výrobca alebo jeho zástupca so sídlom v EÚ.

Zrušenie

Smernica 89/686/EHS bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/425 s účinnosťou od 21. apríla 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátneho práva do 31. decembra 1991. Uplatňuje sa od 1. júla 1992.

KONTEXT

Túto smernicu dopĺňajú smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov, a predovšetkým smernica 89/656/EHS o používaní OOP pracovníkmi na pracovisku.

* HLAVNÉ POJMY

Typová skúška: keď schválený inšpekčný orgán stanoví a osvedčí, že daný model OOP zodpovedá príslušným ustanoveniam tejto smernice.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18 – 38)

Následné zmeny smernice 89/686/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51 – 98)

Posledná aktualizácia 20.09.2016