Odosielanie súdnych a mimosúdnych písomností medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v krajinách EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zaviesť rýchly, bezpečný a štandardizovaný postup doručovania súdnych* a mimosúdnych písomností* v občianskych a obchodných veciach medzi stranami, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách Európskej únie (EÚ).

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Ďalšie zlepšovanie zasielania (doručovania) súdnych a mimosúdnych písomností

Týmto nariadením, ktorým sa nahrádza nariadenie (ES) č. 1348/2000, sa zavádza:

Orgány v rámci krajín EÚ zabezpečujúce doručenie

Urýchlenie doručovania súdnych a mimosúdnych písomností

Doručenie dokumentov podľa práva prijímajúcej krajiny EÚ do jedného mesiaca

Informovanie adresáta o práve odmietnuť prevzatie písomnosti

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. novembra 2008, okrem článku 23 (o oznámeniach a uverejnení niektorých informácií krajín EÚ), ktorý sa uplatňuje od 13. augusta 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Súdna písomnosť: Právny dokument vydaný v rámci konaní v občianskych a obchodných veciach (napríklad predvolanie, súdny príkaz alebo rozsudok), ktorý sa musí doručiť účastníkovi konania.

Mimosúdna písomnosť: Právny dokument, ktorý sa má doručiť, avšak je vyhotovený mimo spisu (napríklad faktúra alebo príkaz na vysťahovanie).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 16.08.2016