Odosielanie súdnych a mimosúdnych písomností medzi krajinami EÚ (do roku 2022)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v krajinách EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zaviesť rýchly, bezpečný a štandardizovaný postup odosielania súdnych* a mimosúdnych písomností* v občianskych alebo obchodných veciach medzi stranami nachádzajúcimi sa v rôznych krajinách Európskej únie (EÚ).

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 sa od 1. júla 2022 zrušuje a nahradí ho nariadenie (EÚ) 2020/1784 (pozri zhrnutie).

HLAVNÉ BODY

Rozsah

Ďalšie zlepšenie doručovania (odosielania) súdnych a mimosúdnych písomností

V nariadení sa zavádzajú:

Orgány v rámci krajín EÚ zabezpečujúce doručenie

Urýchlenie doručovania súdnych a mimosúdnych písomností

Doručenie dokumentov podľa práva prijímajúcej krajiny EÚ do jedného mesiaca

Informovanie adresáta o práve odmietnuť prevzatie písomnosti

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 sa od 1. júla 2022 zrušuje a nahrádza nariadením (EÚ) 2020/1784.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. novembra 2008, okrem článku 23 (o oznámení a uverejnení niektorých informácií krajinami EÚ), ktorý sa uplatňuje od 13. augusta 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Súdna písomnosť: právny dokument vydaný v rámci konaní v občianskych a obchodných veciach (napríklad predvolanie, súdny príkaz alebo rozsudok), ktorý sa musí doručiť účastníkovi konania.
Mimosúdna písomnosť: právny dokument, ktorý sa má doručiť, avšak je vyhotovený mimo spisu (napríklad faktúra alebo príkaz na vysťahovanie).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. Novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 11.12.2020