Súdne príkazy na zaistenie majetku získaného z trestnej činnosti alebo dôkazov – uznávanie v zahraničí

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV – vykonanie príkazu na zaistenie majetku v zahraničí

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Čo je príkaz na zaistenie?

Je to dočasný príkaz súdneho orgánu, ktorým sa zabraňuje zločincom ukrývať, predávať alebo využívať majetok, dokumenty alebo údaje v rámci trestnej činnosti.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na príkazy na zaistenie vydané na účel:

Trestné činy

Pri niektorých závažných trestných činoch sa nevyžaduje kontrola obojstrannej trestnosti – t. j. že trestný čin je trestným činom v krajine EÚ, ktorá vydáva príkaz (vydávajúca krajina) aj v krajine, ktorá ho vykonáva (vykonávajúca krajina). Trestný čin však musí byť trestný vo vydávajúcej krajine trestom odňatia slobody v maximálnom trvaní aspoň troch rokov. K trestným činom patrí:

Uznávanie a vykonávanie

Súdny orgán vydávajúcej krajiny zasiela súdnemu orgánu vykonávajúcej krajiny osvedčenie, ktorým žiada vykonanie príkazu. Vykonávajúca krajina musí:

Neuznanie alebo nevykonanie

Vykonávajúci štát môže odmietnuť uznať alebo vykonať príkaz, ak:

Odklad vykonania

Vykonanie príkazu možno odložiť, ak:

Zainteresované strany

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby ktorákoľvek zainteresovaná strana, ktorej sa týka príkaz na zaistenie, vrátane oprávnených tretích strán, mala prístup k opravným prostriedkom na ochranu ich oprávnených záujmov, a to bez potreby odkladu príkazu.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 2. augusta 2003. Krajiny EÚ ho mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 2. augusta 2005.

KONTEXT

Konfiškácia a zaistenie majetku

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45 – 55)

Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003) (Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 20)

SÚVISIACE AKTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59 – 78)

Správa Komisie na základe článku 14 rámcového rozhodnutia Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii [KOM(2008) 885 v konečnom znení z 22. decembra 2008]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1 – 36)

Posledná aktualizácia 25.01.2016